Chính trị

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới

Thứ Ba, 29/11/2022 14:33:48 +07:00

(VTC News) - Sáng 29/11, Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" khai mạc tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - 1

Sáng 29/11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - 2

Hội thảo nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - 3
Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - 4

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, với sự tham gia của gần 500 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và văn nghệ sĩ ở 3 điểm cầu Hà Nội, Thừa Thiên Huế và TP.HCM.

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - 5

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tham dự hội thảo tại điểm cầu Hà Nội.

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - 6

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: "Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nhấn mạnh một trong những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam... kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất".

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - 7

GS.TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trình bày tham luận "Tính cấp thiết và những yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng, thực hiện hệ giá trị quốc giam, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trọ gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới".

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - 8
Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - 9

Trong hai phiên thảo luận, các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa sẽ trao đổi, nghiên cứu, hướng đến xác định hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - 10

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với các đại biểu bên lề hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - 11

Các đại biểu tham quan triển lãm trưng bày sách, tài liệu "Xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam".

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - 12

 

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - 13
Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - 14

Không gian trưng bày sách tại hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới - 15

 

Đắc Huy
Bình luận
vtc.vn