Quốc hội không thông qua Quy hoạch xây dựng tỉnh

Quốc hội không thông qua Quy hoạch xây dựng tỉnh

Quốc hội quyết định không tiếp tục lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh mà tích hợp nội dung này vào Quy hoạch tỉnh để bảo đảm không trái với các nguyên tắc xây dựng Luật và tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch