• Zalo

'Chốt' 9 chỉ tiêu kinh tế quan trọng 5 năm tới

Kinh tếThứ Ba, 12/04/2016 08:37:00 +07:00

Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước, đẩy mạnh thực hiện các đột phá

Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Sáng 12/4, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, Quốc hội đã đặt mục tiêu tổng quát cao nhất, đó là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước.

Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển văn hoá, thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa. 

Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

Giữ gìn hoà bình, ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bội chi ngân sách dưới 4% GDP, năng suất lao động tăng 5%/năm

Danh sách 9 chỉ tiêu về kinh tế được Quốc hội vừa thông qua, bao gồm:


- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm 6,5 - 7%/năm

- GDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng 3.200 - 3.500 USD

- Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP năm 2020 khoảng 85%

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32-34% GDP

- Bội chi ngân sách nhà nước năm 2020 dưới 4% GDP

- Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng khoảng 30 - 35%

- Năng suất lao động xã hội bình quân tăng khoảng 5%/năm

- Tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 - 1,5%/năm

- Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 38 - 40%

Kết quả biểu quyết riêng phần này có 94,94% các vị đại biểu tán thành.

Về nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong 5 năm, nội dung đầu tiên được đề cập là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Với nhiệm vụ này, Quốc hội yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa và triển khai Hiến pháp 2013, tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế.

Đánh giá và xây dựng lộ trình tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch trong từng lĩnh vực, từng ngành nghề.

Nghị quyết cũng nêu rõ yêu cầu phối hợp hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá và các chính sách khác để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, phấn đấu kiểm soát lạm phát dưới 4% các năm đầu kỳ kế hoạch và 3% vào năm 2020, điều hành lãi suất linh hoạt theo diễn biến lạm phát, điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước.

Giải pháp tiếp theo là thực hiện nghiêm Luật ngân sách nhà nước, Luật Phí và lệ phí và các luật thuế. Quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế.

Cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; kiểm soát chặt chẽ, cơ cấu lại, sử dụng hiệu quả nợ công và bảo đảm các giới hạn nợ công, nợ Chính phủ, nợ quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội.

Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay, giảm dần vay bảo lãnh Chính phủ, vay để cho vay lại; kiểm soát chặt chẽ các khoản vay của chính quyền địa phương và các quỹ đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách.

Về các chỉ tiêu xã hội, Nghị quyết đặt mục tiêu tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội năm 2020 khoảng 40%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt khoảng 65 - 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2020 dưới 4%; Đến năm 2020 có 9 - 10 bác sĩ và trên 26,5 giường bệnh trên 1 vạn dân; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2020 đạt trên 80% dân số; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,0 - 1,5%/năm.

Nghị quyết của Quốc hội cũng đã đặt ra một số chỉ tiêu về môi trường như tỷ lệ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh năm 2020 là 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn. Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý năm 2020 là 85%. Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý năm 2020 là 95 - 100%. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 42%.

Nguồn: BizLIVE
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !