Vaccine

Ai nên tiêm mũi 4 vaccine COVID-19?

Ai nên tiêm mũi 4 vaccine COVID-19?

Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine của Bộ Y tế thống nhất tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho một số trường hợp cách mũi 3 ít nhất 4 tháng.