Bộ Tài chính yêu cầu Sabeco và Habeco nộp phạt tiền chậm nộp thuế

(VTC News) - Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Sabeco, Habeco thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính...

Bộ Tài chính vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ Công Thương về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) tại Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Bộ Tài chính quyết thu tiền phạt nộp chậm thuế của Habeco và Sabeco

Bộ Tài chính đã trích dẫn 3 quy định trong Luật Kiểm toán Nhà nước thể hiện hiệu lực pháp lý của báo cáo kiểm toán với mục đích yêu cầu Sabeco và Habeco phải nghiêm chỉnh thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Bọ Tài chính yeu càu Sabeco và Habeco nọp phạt tièn chạm nọp thué hinh anh 1

Bộ Tài chính vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ Công Thương về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) tại Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Trong đó, Bộ Tài chính dẫn Khoản 1, Điều 7 và khoản 6,7 Điều 57 của Luật Kiểm toán Nhà nước quy định.

Theo đó, báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán về sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; thực hiện biện pháp để khắc phục yếu kém trong hoạt động của mình theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện kiết luận, kiến nghị đó…

Bộ Tài chính tiếp tục dẫn giải: “Trong thời gian giải quyết khiếu nại, đơn vị kiểm toán vẫn phải thực hiện đầy đủ kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán, trừ trường hợp Tổng kiểm toán Nhà nước, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của kiểm toán Nhà nước”.

Bộ Tài chính cho rằng, theo các quy định nêu trên, khi báo cáo kiểm toán đã được phát hành và kết luận thanh tra đã được công bố thì các đơn vị được thanh tra, kiểm toán có trách nhiệm thi hành, Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính nêu ra khoản 1, Điều 10 Luật Thanh tra quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến nghị quyết định về thanh tra, có quyền giải trình về nội dung thanh tra, có quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Sabeco, Habeco thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính, tiền phạt chậm nộp thuế và được sử dụng nguồn từ lợi nhuận sau thuế để thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước khoản tiền trên.

Habeco nói gì?

Trong thông tin phát đi của mình, Habeco cho rằng, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Habeco, Hội đồng quản trị (HĐQT) Sabeco đã thông qua việc thực hiện điều chỉnh hồi tố năm 2016 theo đúng kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-Habeco ngày 9/3/2018, số 08/NQ-HĐQT-Habeco ngày 27/3/2018. 

Bọ Tài chính yeu càu Sabeco và Habeco nọp phạt tièn chạm nọp thué hinh anh 2

Trong thông tin phát đi của mình, Habeco cho rằng, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Habeco đều đúng quy định.

Cụ thể, thứ nhất, doanh nghiệp đã hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho cổ đông số tiền 1.533 tỷ đồng.

Thứ hai, tăng Doanh thu hoạt động tài chính, tăng Lợi nhuận trước thuế, tăng Lợi nhuận sau thuế trên Bảng kết quả kinh doanh riêng năm trước (năm 2016); Tăng phải thu khác, tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán riêng đầu năm từ nguồn cổ tức được chia từ các công ty thành viên, số tiền 168 tỷ đồng do hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các công ty thành viên.

Đồng thời, điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tăng phải trả cho cổ đông trên Bảng cân đối kế toán riêng đầu năm số tiền 168 tỷ đồng.

“Tổng hai khoản phải trả cho cổ đông trên là 1.701 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông nên nội dung này chưa được Đại hội đồng cổ đông của Habeco thông qua”, đại diện Habeco cho biết.

Ngoài ra, theo Habeco, khoản hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các công ty thành viên đến thời điểm lập báo cáo tài chính riêng mới chỉ có Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương thông qua phương án phân chia cổ tức từ việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển (44,99 tỷ đồng).

Hai đơn vị còn lại là Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa và Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (123 tỷ đồng) chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông nên chưa thông qua các kiến nghị trên.

 Video: Bộ Công thương lên tiếng về kết quả Kiểm toán của Sabeco

>>> Đọc thêm: Sabeco bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT: Không có giá trị pháp lý

Việt Vũ
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU