Học sinh Amsterdam được đầu tư 15 triệu đồng/năm

Mức phân bổ ngân sách đầu tư cho mỗi học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam là 15 triệu đồng/học sinh mỗi năm, cao nhất trong các bậc học.

Thông tin này được ghi trong Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thuộc thành phố giai đoạn 2011-2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ban hành tháng 12/2010.

Cũng theo quyết định này, mức phân bổ ngân sách đối với các cơ sở giáo dục còn lại như sau:

- Các trường chuyên còn lại: 10 triệu đồng/học sinh/năm.

- Trường dân tộc nội trú: 13 triệu đồng/học sinh/năm.

- Trường khuyết tật: 10,2 triệu đồng/học sinh/năm.

- Trung tâm giáo dục thường xuyên: 1,8 triệu đồng/học sinh/năm.

- Cao đẳng sư phạm, nghệ thuật: 14 triệu đồng/học sinh/năm.

- Cao đẳng khác: 8,9 triệu đồng/học sinh/năm.

- Trung cấp sư phạm: 8,4 triệu đồng/học sinh/năm.

- Trung cấp kinh tế, thương mại, nông nghiệp, xây dựng: 7,5 triệu đồng/học sinh/năm.

- Trường dạy nghề: 7 triệu đồng/học sinh/năm.

- Trường Trung học phổ thông:4 triệu đồng/học sinh/năm.

- Trường Trung học cơ sở: 3,7 triệu đồng/học sinh/năm.

- Trường tiểu học:  3 triệu đồng/học sinh/năm.

- Trường mầm non: 3,4 triệu đồng/học sinh/năm.

Theo Dự thảo Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch-dự toán ngân sách năm 2010 và triển khai kế hoạch-dự toán ngân sách năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tổng chi ngân sách được phân cho ngành giáo dục của Hà Nội năm 2011 là hơn 1.118 tỷ đồng, tăng khoảng 85 tỷ đồng so với năm 2010.

Theo Vietnam+

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN