Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt

Thời sựThứ Sáu, 03/02/2012 12:54:00 +07:00

(VTC News) – Với những thành tích hiển hách và những truyền thống vốn có, Đảng ta phải tiếp tục đổi mới, xây dựng và chỉnh đốn Đảng để phù hợp với nhiệm vụ CM.

(VTC News) – Với những thành tích hiển hách và những truyền thống vốn có, Đảng ta phải tiếp tục đổi mới, xây dựng và chỉnh đốn Đảng để phù hợp với nhiệm vụ cách mạng trong thời kì mới, hoàn thành sứ mệnh lịch sử đối với dân tộc.

Nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2012), PV VTC News đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phạm Xuân Mỹ, Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền , Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về những vấn đề trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng thời kỳ mới.

 

Khái quát những thành tựu suốt 82 năm qua, PSG.TS Phạm Xuân Mỹ khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam. 82 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại”.

Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

PGS. TS Phạm Xuân Mỹ.
Đó còn là thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Tuy nhiên, PGS.TS Phạm Xuân Mỹ cho rằng, trong lúc lãnh đạo, Đảng có lúc cũng phạm phải sai lầm khuyết điểm do giáo điều, chủ quan, duy ý chi, vi phạm quy luật khách quan. Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

Về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời kỳ mới, PGS.TS Phạm Xuân Mỹ khẳng định: “Cách mạng muốn thành công thì phải có đảng cách mạng”. Suốt 82 năm qua, Đảng ta đã lập được nhiều thành tích hiển hách nhưng phải tiếp tục xây dựng, đổi mới để ngang tầm và đáp những yêu cầu của thời kỳ mới. Đây là bài học xuyên suốt của cách mạng Việt Nam, là chủ đề của Đại hội X và XI.

Theo lời ông Mỹ, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong thời kỳ mới. Trước sự biến chuyển nhanh chóng của tình hình trong nước và quốc tế, trước sự chống phá của kẻ thù, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đang thoái hoá biến chất, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Cho nên, nếu Đảng không thực sự trong sạch vững mạnh thì niềm tin của nhân dân vào Đảng sẽ dần bị mất đi.

“Xây dựng là xây dựng cái mới, chỉnh đốn là chỉnh đốn lại những cái cũ đã bị lệch lạc, hai nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng phải được thực hiện đồng bộ”.

PGS.TS Phạm Xuân Mỹ cho rằng, việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng trước hết phải chú trọng công tác lý luận của Đảng, đứng vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề thực tiễn của cách mạng.

Thứ nhất, sự lãnh đạo của Đảng về phương diện chính trị hết sức quan trọng, cho nên Đảng phải xây dựng được đường lối chính trị đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thời đại ngày nay.


Thứ hai là đổi mới công tác tư tưởng của Đảng, một công tác có vai trò quan trọng để động viên toàn dân, toàn Đảng thực hiện nhiệm vụ cách mạng của Đảng trong thời kỳ mới.

Thứ ba là đổi mới công tác tổ chức của Đảng, trong đó có đổi mới về phương thức lãnh đạo của Đảng, về công tác kiểm tra giám sát của Đảng bởi “Nếu như Đảng không có kiểm tra giám sát coi như không lãnh đạo. Kiểm tra là động lực làm cho Đảng mạnh lên”.

Thứ tư là đổi mới tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ, việc nâng cao chất lượng của các đảng bộ, chi bộ tức là nâng cao chất lượng của toàn Đảng.

Một vấn đề hết sức quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới Đảng là đổi mới công tác cán bộ, bởi “muôn việc thành công hay thất bại đều do công công tác cán bộ tốt hay xấu”. Nếu cán bộ của Đảng từ TƯ xuống địa phương không khắc phục được tệ nạn tham nhũng, quan liêu thì uy tín của Đảng sẽ bị hạ xuống.

Ngoài ra, đổi mới chỉnh đốn Đảng còn liên quan đến công tác Đảng viên, theo ông Mỹ: “Đảng phải mạnh dạn kết nạp những Đảng viên trẻ ở các lĩnh vực, đồng thời phải mạnh dạn đưa những Đảng viên thiếu tiêu chuẩn ra khỏi Đảng để giữ gìn sự trong sạch của Đảng”.

Trong những vấn đề quốc tế, Đảng phải nghiên cứu, học tập những thành tựu của các Đảng cầm quyền khác để lãnh đạo đất nước đi lên.

Kết thúc cuộc trao đổi, PGS Phạm Xuân Mỹ khẳng định: “Chúng ta hết sức tự hào về Đảng, một Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có truyền thống đoàn kết, gắn bó với nhân dân, giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cộng sản, chúng ta có quyền tự hào: Đảng ta thật là vĩ đại!”

Minh Trí

Bình luận
vtc.vn