Nộp phạt giao thông tại chỗ có biên lai không?

Tư vấnThứ Hai, 28/08/2023 13:57:17 +07:00
(VTC News) -

Nộp phạt giao thông tại chỗ có biên lai nộp phạt không là câu hỏi được nhiều người quan tâm và dưới đây là một số thông tin giải đáp.

Theo Điều 7 Thông tư số 153/2013/TT-BTC, có các loại biên lai thu tiền phạt sau đây:

Biên lai thu tiền phạt in sẵn mệnh giá

- Là loại biên lai mà trên mỗi tờ biên lai đã in sẵn số tiền và được sử dụng thống nhất trong cả nước;

- Được sử dụng cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thu tiền phạt vi phạm hành chính tại chỗ trong trường hợp phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, đến 500.000 đồng đối với tổ chức;

- Biên lai thu tiền phạt in sẵn mệnh giá bao gồm các loại mệnh giá: 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Biên lai thu tiền phạt không in sẵn mệnh giá

- Là loại biên lai mà trên đó số tiền thu phạt do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thu phạt ghi;

- Được sử dụng để thu tiền phạt đối với các trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không được nộp phạt tại chỗ và thu tiền chậm nộp phạt.

Cũng theo Điều 8 Thông tư này, các nội dung thông tin trên biên lai thu tiền phạt phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy. Tùy theo từng mẫu biên lai thu tiền phạt, nội dung trên biên lai bao gồm một số hoặc toàn bộ các thông tin sau:

- Đơn vị thu: tên cơ quan, đơn vị trực tiếp thu tiền phạt;

- Tên/ loại biên lai (in sẵn mệnh giá hoặc không in sẵn mệnh giá);

- Ký hiệu biên lai: Ký hiệu biên lai là dấu hiệu phân biệt các biên lai bằng hệ thống các chữ cái tiếng Việt và năm tạo biên lai;

- Số thứ tự của biên lai: Số thứ tự của biên lai là dãy số tự nhiên liên tiếp trong cùng một ký hiệu biên lai gồm 7 chữ số. Với mỗi ký hiệu biên lai thì số thứ tự bắt đầu từ số 0000001;

- Tên các liên của biên lai: Liên của biên lai là các tờ trong cùng một số thứ tự biên lai;

- Họ tên, địa chỉ, chữ ký của người nộp tiền;

- Lý do nộp tiền;

- Số tiền phải nộp (In sẵn hoặc viết đồng thời bằng số và bằng chữ);

- Các thông tin về quyết định xử phạt gồm: số, ngày, tháng, năm của quyết định xử phạt; cơ quan/người ra quyết định xử phạt;

- Họ tên, chữ ký của người thu tiền.

Nộp phạt giao thông tại chỗ có biên lai nộp phạt không?

Tại khoản 1 Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: "Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân; 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản"

Đồng thời tại Điều 69 Luật này quy định:

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản phải được giao cho cá nhân; tổ chức bị xử phạt 01 bản. Trường hợp người chưa thành niên bị xử phạt cảnh cáo thì quyết định xử phạt còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

- Cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt và phải nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền phạt.

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không có khả năng nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn quy định.

Căn cứ theo những quy định nêu trên, tuy xử phạt tại chỗ không có biên bản xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm được nộp phạt trực tiếp nhưng việc nộp phạt vẫn phải có đầy đủ biên lai theo quy định.

BẢO HƯNG
Bình luận
vtc.vn