Hội nghị Trung ương 14 sẽ chốt đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Thời sựThứ Hai, 21/12/2015 10:12:00 +07:00

Danh sách các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước sẽ được trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định.

Danh sách các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước sẽ được trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 
Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương đã ra thông báo nhiều vấn đề quan trọng.

Thực hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo truyền thống từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI nhất trí giới thiệu ứng cử Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI nhất trí giới thiệu ứng cử Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định.

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Hội nghị đã thành công tốt đẹp; nhiều nội dung công việc quan trọng chuẩn bị Đại hội XII của Đảng cơ bản đã được hoàn thành theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra. Thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, còn không ít việc quan trọng phải làm.

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Trung ương và toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.


Nguồn: TTXVN

Bình luận
vtc.vn