Yahoo đổi tên thành Altaba

Sau khi bán mảng Internet cho Verizon, Yahoo đã đổi tên thành Altaba.

Bình luận