Người lao động Nhật Bản sẽ làm việc 4 ngày/tuần

Nhằm giúp người lao động giảm bớt sức ép trong công việc, đảm bảo họ có đủ thời gian chăm sóc đời sống cá nhân, một số công ty ở Nhật Bản đang xem xét giảm ngày làm việc trong tuần xuống còn 4 ngày.

Bình luận