Linh mục Đặng Hữu Nam lợi dụng trẻ em, bóp méo sự thật về ngày 30/04

Lợi dụng sự cố môi trường biển miền Trung, 2 linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đã lôi kéo giáo dân tụ tập với mục đích xuyên tạc, tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước.

Bình luận