Chung kết Olympia 2016: Phần khởi động của Vũ Tuấn

Lâm Vũ Tuấn hoàn thành phần thi Khởi động với 90 điểm.

Bình luận