Bị cáo người Nam Phi tự nhận bị tâm thần, không biết vận chuyển ma túy là...có tội

Tại tòa, bị cáo người Nam Phi nói chiếc giỏ chứa ma túy không phải của bị cáo và không biết vận chuyển ma túy là trái phép ở Việt Nam, bị cáo cũng cho rằng mình bị một dạng tâm thần phân liệt, nhiều lúc không làm chủ được hành vi.

Bình luận