54% người dân được hỏi cho rằng phải hối lộ mới xin vào được Nhà nước

Theo khảo sát, khoảng 54% người dân được hỏi cho rằng cần phải đưa hối lộ mới xin được việc làm trong cơ quan Nhà nước.

Bình luận