UB Thường vụ Quốc hội góp ý báo cáo hoạt động nhiệm kỳ

Thời sựThứ Năm, 02/12/2010 10:41:00 +07:00

Ngày 2/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 36 và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội Khóa XII.

Ngày 2/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 36 và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XII.

Theo dự thảo báo cáo nhiệm kỳ 2007 – 2011, Quốc hội đã tiếp nối và khẳng định rõ nét hơn những đổi mới về tổ chức, hoạt động từ các nhiệm kỳ trước, có nhiều tiến bộ, tăng tính thực chất trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Theo đó, hoạt động lập pháp tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều tiến bộ cả về chất lượng và số lượng; cơ bản đáp ứng được yêu cầu xây dựng, đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước. 

Quy trình lập pháp được cải tiến hợp lý, chặt chẽ hơn theo hướng hạn chế thấp nhất việc giao Chính phủ hoặc các cơ quan liên quan quy định chi tiết, giúp văn bản luật, pháp lệnh nhanh đi vào cuộc sống. 

Hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, được tăng cường về nội dung, đổi mới cách thức thực hiện. Các cuộc giám sát đã đi sâu xem xét các vấn đề được giám sát, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong thực tế. 

Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đã giảm dần tính hình thức, bước đầu đáp ứng được nguyện vọng của cử tri; chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội được nâng lên rõ rệt… 

 Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ảnh: website Quốc hội)

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XII đề nghị tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 

Với tổ chức và hoạt động của Quốc hội, cần kết hợp hài hòa giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu Quốc hội theo hướng giảm lượng đại biểu công tác trong các cơ quan hành pháp, tư pháp và bổ sung tỷ lệ thỏa đáng đại biểu Quốc hội là cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, các nhà khoa học có trình độ, năng lực và điều kiện tham gia hoạt động dân cử. Tiếp tục tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách một cách hợp lý…

Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội theo hướng xác định rõ hơn vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội chuyên trách; quy định rõ và có hướng dẫn cụ thể hơn về mối quan hệ giữa lãnh đạo Đoàn với các đại biểu Quốc hội…

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với hai dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007 - 2011. Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh việc xây dựng một hệ thống giải pháp tổng thể để nâng cao năng lực hoạt động của Quốc hội. 

Hoạt động lập pháp cần bảo đảm tính chuyên nghiệp cao từ con người đến quy trình thực hiện, đặc biệt phải chú trọng hơn việc xác định chính sách pháp luật rõ ràng trước khi soạn thảo. 

Hoạt động quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước phải tạo cơ chế dân chủ, hoàn thiện hơn, bảo đảm tính thực chất trong quyết định của Quốc hội. 

Tương tự, hoạt động giám sát chỉ có hiệu lực, hiệu quả khi có căn cứ pháp lý cụ thể, rõ ràng và hoàn thiện; đòi hỏi bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu Quốc hội; chất vấn và trả lời chất vấn thường xuyên được cải tiến, đổi mới. 

Để nâng cao hiệu quả của công tác giám sát, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần khẩn trương sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và các văn bản liên quan để xác định rõ phạm vi, đối tượng chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội; thẩm quyền giám sát của các chủ thể; hậu quả pháp lý sau giám sát; quy trình, thủ tục về chất vấn, trả lời chất vấn, về bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh được Quốc bầu và phê chuẩn...

Theo Báo điện tử Đại biểu nhân dân

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn