Tổng bí thư: 'Đảm bảo lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc'

(VTC News) - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc.

Tổng Bí thư điểm lại 6 nội dung lớn đã thể hiện trong các văn kiện của Đại hội Đảng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên khai mạc Đại hội Đảng XII.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên khai mạc Đại hội Đảng XII.


Vững bước trên con đường đổi mới

Tổng Bí thư nêu rõ bối cảnh diễn ra Đại hội Đảng lần này. Cả nước vừa trải qua 5 năm khó khăn với nhiều biến động tiêu cực của kinh tế đất nước cũng như kinh tế toàn cầu.

Vượt qua những thách thức đó, hoạt động điều hành đất nước đã đạt được những thành quả quan trọng như kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng từng bước phục hồi, chính trị xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại và hội nhập ngày càng mở rộng, vững chắc, tinh thần đại đoàn kết dân tộc ngày càng phát huy.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng cho rằng việc đổi mới chưa đồng bộ và trọn vẹn. Mục tiêu đến 2020 cơ bản thành nước công nghiệp hiện đại không đạt được, đời sống của người dân ở nhiều khu vực còn khó khăn, tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ Đảng viên, tình trạng quan liêu tham nhũng chưa được đẩy lùi…

Người đứng đầu Đảng nhắc lại, đổi mới nâng tầm vóc và ý nghĩa cách mạng. Vì mục tiêu công bằng, dân chủ công bằng, văn minh, nhìn tổng thể 30 năm đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu cơ bản nhưng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Khẳng định con đường đổi mới là đúng đắn, định hướng đi lên XHCN là phù hợp xu thế, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, yêu cầu tiếp tục thay đổi cần phải đề cao hơn, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Quan hệ giữa đổi mới - ổn định và phát triển được Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thời gian tới, Tổng Bí thư nhận định, tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp hơn nữa. Xu hướng hội nhập vẫn là phổ biến. Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO.

Thời cơ vận hội mở ra rất lớn nhưng cũng còn nhiều thách thức. Nguy cơ tụt hậu, diễn biến hòa bình, suy thoái về đạo đức chính trị lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa… vẫn hiện hữu.

Phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước phát triển theo hướng hiện đại

Tổng Bí thư nhắc lại việc mục tiêu năm 2020 cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa không thực hiện được nhưng phải sớm thực hiện cho được mục tiêu này.

Cần đẩy mạnh quá trình này theo hướng kết hợp giữa phát triển chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, cân bằng giữa phát triển kinh tế và quốc phòng an ninh, thực hiện an sinh xã hội.

Cơ cấu lại tổng thế thể chế kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, từng bước cơ cấu lại hệ thống tài chính, ngân sách, cơ cấu đầu tư công gắn với kiểm soát nợ công, cơ cấu lại DNNN...

Tập trung xây dựng nền công nghiệp và thương hiệu công nghiệp quốc gia, có lộ trình riêng cho từng giai đoạn, phát triển công nghiệp công nghệ cao, quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế và quốc phòng an ninh.

Với nông nghiệp, tiếp tục mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, tích tụ, tập trung ruộng đất. Lĩnh vực dịch vụ, Tổng Bí thư chỉ rõ, yêu cầu là cần đạt chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước.

Tổng Bí thư nhắc đến chiến lược phát triển giáo dục với quan điểm tăng sự chủ động của người học, đổi mới cơ chế tài chính để phấn đấu tới 2030 nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, để nền kinh tế tri thức trở thành quốc sách hàng đầu.

Việc phát triển ứng dụng khoa học công nghệ làm sao phải giải phóng sức sáng tạo, tăng cường liên kết về công nghệ cao, coi đây là hướng ưu tiên trong hợp tác quốc tế để Việt Nam trở thành đất nước ứng dụng khoa học hàng đầu trong ASEAN.

 
Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam theo hướng dân chủ nhân văn, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện

Mục tiêu đặt ra, theo Tổng Bí thư, con người Việt Nam phải phát triển hài hòa về tri thức, đạo đức, có văn hóa. Mọi hoạt động, giá trị phải xuất phát từ văn hóa và hòa trộn đồng nhất với văn hóa.

Nội dung về quản lý phát triển xã hội, dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng nêu mục tiêu khắc phục xu hướng gia tăng phân hóa giàu nghèo trong xã hội, khắc phục khống chế phòng ngừa những rủi ro xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông.

Đảm bảo để nhân dân hưởng thụ tốt hơn những thành quả của quá trình đổi mới, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, hướng tới bình đẳng giới, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Về chiến lược Quốc phòng an ninh

Mục tiêu của Quốc phòng an ninh được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh là bảo vệ đất nước, bảo vệ tuyệt đối chế độ, bảo vệ cuộc sống của người dân, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với an ninh, quốc phòng an ninh và đối ngoại, xây dựng thế trận lòng dân, từng bước hiện đại hóa quân đội, ưu tiên trước hết một số quân, binh chủng. Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại với yêu cầu là đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác chiến lược, chủ động tham gia vào các cơ chế đối thoại đa phương, nhất là tại ASEAN và Liên hợp quốc.

Phát huy đại đoàn kết dân tộc

Tổng Bí thư nhắc việc chú trọng xây dựng dân chủ theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ hoặc xâm phạm dân chủ của nhân dân.

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của Đảng

Tổng Bí thư đánh giá, thời gian qua Đảng đã quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gơp phần cảnh tỉnh, cảnh báo và từng bước răn đe, phòng ngừa tiêu cực. Việc đó đã góp phần siết lại kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, khắc phục một số hạn chế trong công tác nhân sự.

Nhiều cán bộ quản lý các cấp đã chú trọng nâng cao tinh thần lãnh đạo, nghiêm khắc với mình hơn, tự chỉnh lại hành vi, lối sống của mình và người thân.

Bước đầu kiềm chế được tham nhũng, lãng phí. Một số vụ án đã được đưa ra xét xử được người dân và dư luận đồng tình ủng hộ. Quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 đã giúp đất nước bước đầu vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, còn nhiều việc chưa đạt được mục tiêu đề ra như việc tự phê bình và phê bình còn hình thức, nể nang, chưa làm rõ được việc xảy ra khuyết điểm là ở đâu, do ai chịu trách nhiệm.

Tình trạng tham nhũng ngày càng tinh vi và phức tạp, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân cả nước. Một số biểu hiện lợi ích nhóm có xu hướng phức tạp hơn.

Công tác xây dựng Đảng cũng còn nhiều hạn chế khuyết điểm như việc hoạch định kế hoạch của Đảng chưa kịp thời, hiệu quả, chất lượng sinh hoạt Đảng còn yếu, nhiều tầng nấc, hiệu quả chưa cao.

Trong những năm tới, yêu cầu nặng nề của quá trình phát triển đòi hỏi cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở phải từng bước sửa chữa yếu kém.

Phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định XHCN, không dao động trong bất cứ tình huống nào, phát huy sự tiên phong, gương mẫu của Đảng viên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vấn đề tạo sự thống nhất cao trong Đảng, tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định phát triển.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, ngăn ngừa sự lạm quyền.

Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư nhấn mạnh cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; chủ động phòng ngừa không để xảy ra tham nhũng lãng phí, ngăn chặn hành vi can thiệp, bao che cho tham nhũng lãng phí, cản trở việc xử lý tham nhũng.

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII

Tổng Bí thư nhắc đầu tiên đến nhiệm vụ xây dựng Đảng. Phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được nhấn mạnh là một nhiệm vụ trọng tâm. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.

Phát huy sức sáng tạo của người dân, giải quyết những vấn đề bức thiết, bảo đảm an ninh xã hội, an toàn của con người. Phát huy nhân tố con người trong mọi mặt của xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh.

Đại hội XII là Đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, Tổng Bí thư cho rằng, 5 năm đổi mới của Đại hội XI là nền tảng, là nguồn sức mạnh của Đảng để tiếp bước vững chắc, xây dựng thành công đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nam Minh - An Yên

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN