• Zalo

Toàn dân muốn mua xe biển xanh thanh lý ở đâu và thế nào?

Kinh tếThứ Hai, 15/01/2018 07:30:00 +07:00

Người dân có nhu cầu mua xe công thanh lý có thể xem thông tin đấu giá trên các phương tiện truyền thông đại chúng, báo chí hoặc , trụ sở, website cơ quan bán xe ô tô, đơn vị tổ chức đấu giá hoặc cơ quan quản lý tài sản nhà nước ở trung ương và địa phương.

Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tổ chức sau khi sắp xếp lại xe công và thực hiện xử lý xe ô tô công dôi dư chưa được xử lý đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch theo quy định. 

Mua xe công ở đâu và thế nào?

Theo Nghị định 52/2009, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Quy trình thanh lý tài sản nhà nước (trong đó có ô tô công) được quy định như sau: 

0418_17904293_834123726741383_6469730945932442703_n

Sau khi xe ô tô công đủ đều kiện thanh lý, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định, hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định bán thanh lý. Việc thanh lý được thực hiện qua bán đấu giá. 

Sau khi xe ô tô công đủ đều kiện thanh lý, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định, hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định bán thanh lý. Việc thanh lý được thực hiện qua bán đấu giá.

Cơ quan nhà nước sử dụng ô tô đã hết niên hạn sử dụng sẽ lập hồ sơ đề nghị thanh lý gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thanh lý. Trong thời hạn 30 ngày từ ngày có quyết định thanh lý, cơ quan nhà nước có ô tô thanh lý tổ chức thanh lý.

Sau đó, cơ quan nhà nước có ô tô sẽ thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm, hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giá để làm căn cứ quyết định giá khởi điểm. Giá khởi điểm phải phù hợp với giá thị trường của ô tô cùng loại.

Khi xác định được giá, cơ quan sử dụng ô tô công sẽ thuê trung tâm dịch vụbán đấu giá tài sản hoặc các doanh nghiệp có chức năng bán đấu giá tài sản để bán đấu giá. Nếu có nhiều tổ chức có chức năng bán đấu giá thì phải thực hiện đấu thầu.

Theo Nghị định 17/2010, về bán đấu giá tài sản, sau khi cơ quan cơ quan nhà nước có ô tô ký hợp đồng với đơn vị bán đấu giá, đơn vị bán đấu giá phải niêm yết thông tin bán đấu giá ô tô tại nơi bán đấu giá, nơi trưng bày tài sản và nơi đặt trụ sở của tổ chức bán đấu giá tài sản chậm nhất 7 ngày trước khi tiến hành bán đấu giá.

070030-1618589

Người có nhu cầu mua ô tô có thể xem thông tin về đấu giá tài sản trên báo chí, hoặc website cơ quan bán xe ô tô, đơn vị tổ chức đấu giá hoặc cơ quan quản lý tài sản nhà nước ở trung ương và địa phương.  

Với ô tô công có giá khởi điểm từ 30 triệu đồng trở lên ngoài niêm yết như trên, đơn vị bán đấu giá phải thông báo công khai ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương hoặc địa phương nơi có tài sản bán. Thời hạn thông báo công khai được thực hiện chậm nhất 7 ngày trước khi tiến hành bán đấu giá.

Người có nhu cầu mua ô tô có thể xem thông tin về đấu giá tài sản trên báo chí, hoặc website cơ quan bán xe ô tô, đơn vị tổ chức đấu giá hoặc cơ quan quản lý tài sản nhà nước ở trung ương và địa phương. 

Thông tin niêm yết công khai gồm tên đơn vị bán đấu giá; thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản; số lượng, chất lượng; giá khởi điểm; địa điểm, thời hạn trưng bày ô tô; địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ; địa điểm, thời hạn đăng ký mua; và thông tin khác liên quan tới tài sản. 

Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện đều được tham gia đấu giá mua ô tô công bán đấu giá. Người tham gia đấu giá phải nộp phí và tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc tối thiểu là 1%, tối đa không quá 15% giá khởi điểm, do tổ chức đấu giá quy định. 

Sau khi các công đoạn trên đã được thực hiện, đơn vị tổ chức đấu giá ô tô có thể lựa chọn hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, bỏ phiếu hoặc hình thức khác.

Cuộc bán đấu giá ô tô công phải được tiến hành liên tục theo trình tự sau: Đấu giá viên giới thiệu, thông báo nội quy, danh sách người đăng ký mua, sản phẩm bán, giá khởi điểm, các bước giá, thời gian trả giá, trả lời thắc mắc.

Sau đó, đấu giá viện thực hiện thông báo và ghi nhận trả giá. Nếu sau 3 lần đấu giá viên nhắc lại giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên công bố người mua được tài sản bán đấu giá.

Trong trường hợp giá cao nhất được công bố thấp hơn so với giá khởi điểm thì cuộc bán đấu giá tài sản coi như không thành. Toàn bộ quá trình đấu giá được ghi biên bản, nhật ký… để phục vụ kiểm tra. Sau khi đấu giá thành công, người mua và người bán sẽ thực hiện ký hợp đồng, thanh toán tiền và chuyển giao xe.

Video: Khoán xe công như Bộ Tài chính không hiệu quả

Bộ Tài chính nghiêm cấm "bán chui"

Đối với các xe đủ điều kiện thanh lý, các đơn vị phải tiến hành bán đấu giá công khai chứ không áp dụng hình thức bán chỉ định.

Đối với các loại xe được chuyển hình thức xử dụng từ xe dùng chung sang xe chuyên dùng cần tuân thủ theo quy định về tiêu chuẩn, định mức đã được các cấp thẩm quyền ban hành theo quy định.

sg-banner7 3

Bộ Tài chính cũng yêu cầu, việc tổ chức bán đấu giá xe ô tô có quyết định thanh lý, quyết định bán phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và đấu giá tài sản.  

Trong trường hợp các bộ ngành, địa phương có nhu cầu điều chuyển xe công từ nơi thừa sang nơi thiếu cần tính toán thận trọng trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức được phân bổ, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản Nhà nước theo quy định.

Với xe chưa đủ điều kiện thanh lý nhưng không đủ điều kiện chuyển sang xe ô tô chuyên dùng hoặc chưa có đơn vị tiếp nhận thì có thể bán thanh lý nhưng việc bán xe công phải được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai, không áp dụng hình thức bán chỉ định.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu, việc tổ chức bán đấu giá xe ô tô có quyết định thanh lý, quyết định bán phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và đấu giá tài sản. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ bán xe ô tô công phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người có tài sản bán đấu giá.

Sau khi thực hiện sắp xếp lại đội xe, các cơ quan, đơn vị kê khai biến động tài sản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định.

Việt Vũ
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !