• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

T?n th?y khu nh? tr? d??i l?ng ??t v?i gi? thu? d??i 1 tri?u ??ng/ph?ng

Nhi?u ng??i lao ??ng ??n B?c Kinh ki?m ti?n ch?p nh?n s?ng ? d??i nh?ng t?ng h?m ch?t ch?i. Anh Niu Song, 33 tu?i v? v? l? Zhao Ansheng 32 tu?i s?ng nh? v?y ?? ti?t ki?m

Nhi?u ng??i lao ??ng ??n B?c Kinh ki?m ti?n ch?p nh?n s?ng ? d??i nh?ng t?ng h?m ch?t ch?i. Anh Niu Song, 33 tu?i v? v? l? Zhao Ansheng 32 tu?i s?ng nh? v?y ?? ti?t ki?m

Gi? thu? m?i c?n ph?ng d??i h?m nh? v?y ch? ? m?c 48 USD/th?ng (kho?ng h?n 960.000 ??ng/th?ng) r? h?n r?t nhi?u so v?i nh?ng nh? tr? tr?n m?t ??t t?i B?c Kinh

Gi? thu? m?i c?n ph?ng d??i h?m nh? v?y ch? ? m?c 48 USD/th?ng (kho?ng h?n 960.000 ??ng/th?ng) r? h?n r?t nhi?u so v?i nh?ng nh? tr? tr?n m?t ??t t?i B?c Kinh

C? Ji Lanlan, 25 tu?i v? con g?i 3 tu?i ?ang ng?i ch?i ?i?n t? t?i ph?ng tr? r?ng nh?t d??i l?ng ??t ? ph?a T?y B?c Kinh

C? Ji Lanlan, 25 tu?i v? con g?i 3 tu?i ?ang ng?i ch?i ?i?n t? t?i ph?ng tr? r?ng nh?t d??i l?ng ??t ? ph?a T?y B?c Kinh

Jiang Ying v? b?n trai s?ng trong ph?ng tr? d??i l?ng ??t ?? ti?t ki?m ti?n

Jiang Ying v? b?n trai s?ng trong ph?ng tr? d??i l?ng ??t ?? ti?t ki?m ti?n

Kh?ng gian ch?t ch?i nh?ng c?c ph?ng n?y ??u ?m v? m?a ??ng v? m?t v? m?a h?

Kh?ng gian ch?t ch?i nh?ng c?c ph?ng n?y ??u ?m v? m?a ??ng v? m?t v? m?a h?

He Beng 23 tu?i ?ang c? g?ng ?eo c? v?t tr??c k? thi tr? th?nh nh?n vi?n b?o hi?m

He Beng 23 tu?i ?ang c? g?ng ?eo c? v?t tr??c k? thi tr? th?nh nh?n vi?n b?o hi?m

Liu Fei 24 tu?i b?n chi?c m?y t?nh, trong khi c?n ph?ng b?a b?n ?? ??c v?i h?t h??ng d??ng v? v?n ?? ?n v??ng v?i. ?i?u quan tr?ng v?i ch?ng trai n?y l? l?m sao ki?m ti?n qua ng?y

Liu Fei 24 tu?i b?n chi?c m?y t?nh, trong khi c?n ph?ng b?a b?n ?? ??c v?i h?t h??ng d??ng v? v?n ?? ?n v??ng v?i. ?i?u quan tr?ng v?i ch?ng trai n?y l? l?m sao ki?m ti?n qua ng?y

Kh?ng c? ?nh s?ng m?t tr?i, nhi?u ng??i t?n d?ng m?i kho?ng tr?ng ?? ph?i qu?n ?o

Kh?ng c? ?nh s?ng m?t tr?i, nhi?u ng??i t?n d?ng m?i kho?ng tr?ng ?? ph?i qu?n ?o

Xie Jinghui qu? ? t?nh Giang T?y thu? tr? ? d??i l?ng ??t sau khi nh? tr? ? ???ng Ring 3 c?a anh b? s?p. Xie cho hay: 'Nhi?u ng??i ngh? s?ng t?m th?i nh?ng h? ? l?i l?u h?n'

Xie Jinghui qu? ? t?nh Giang T?y thu? tr? ? d??i l?ng ??t sau khi nh? tr? ? ???ng Ring 3 c?a anh b? s?p. Xie cho hay: 'Nhi?u ng??i ngh? s?ng t?m th?i nh?ng h? ? l?i l?u h?n'

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất