Tìm thấy 22 kết quả với từ khóa “

ông Truyền

Tài sản tham nhũng đi đâu hết?

Tài sản tham nhũng đi đâu hết?

Có một vấn đề nổi lên được cử tri quan tâm là trong các án tham nhũng, tài sản thu hồi lại được rất ít, vậy tài sản từ tham nhũng đã đi đâu hết?