Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

Hội nghị Trung ương8

Nhiều cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm

Nhiều cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức... đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.