Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

đề tài

Tham gia Đề án, Dự án trong Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Tham gia Đề án, Dự án trong Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Thị trường KH&CN là một bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò then chốt trong việc tạo môi trường thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực KH&CN quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.