Quyết liệt chấn chỉnh tình trạng đưa tin giật gân, câu khách

Thời sựThứ Ba, 14/01/2014 07:09:00 +07:00

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu năm 2014 phải là năm quyết liệt chấn chỉnh, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin giật gân câu khách


Phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu năm 2014 phải là năm quyết liệt chấn chỉnh, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin giật gân, câu khách.


Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh các cơ quan chỉ đạo, nhất là cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản cần thực sự vào cuộc, kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ quan báo chí, sản phẩm báo chí, nhất là các ấn phẩm phụ, số chuyên đề, chương trình giải trí, trang thông tin điện tử không thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích, hạ thấp chất lượng văn hóa của báo chí, chạy theo lợi ích kinh tế một cách phi văn hóa, vô trách nhiệm với xã hội. Ở đây, vai trò cơ quan chủ quản là rất lớn, trực tiếp, có ý nghĩa quyết định. Công việc này gắn với việc rà soát, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tổng thể hệ thống báo chí; khắc phục tình trạng phân tán, trùng lặp, lãng phí các nguồn lực.

Nhà báo tác nghiệp tại một sự kiện. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN) 

Tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh biểu dương những kết quả đáng ghi nhận của báo chí đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2013.

Đề cập các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa, đối ngoại...; triển khai thi hành Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua.

Các cơ quan báo chí phải chủ động đi đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm góp phần tích cực vào nhiệm vụ chung của công tác tuyên giáo là tạo sự đồng thuận trong tư tưởng, thống nhất trong hành động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị những người làm công tác báo chí cần nhận thức sâu sắc những nét mới của đời sống truyền thông hiện đại để đổi mới tư duy về công tác báo chí theo hướng thích ứng với môi trường thông tin mở; tiếp tục đề cao và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, quản lý và triển khai công tác tuyên truyền. Các cơ quan báo chí phải chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin, định hướng dư luận xã hội; xác định nhiệm vụ chung cả năm 2014, đồng thời chuẩn bị và có kế hoạch bài bản cho những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, cấp thiết.

Các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, chăm lo toàn diện đội ngũ cán bộ báo chí để đội ngũ này thực sự vững về chính trị, về chuyên môn, về đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt, các cơ quan lãnh đạo, quản lý, chủ quản và lãnh đạo cơ quan báo chí cần gần gũi, sâu sát, động viên, khích lệ, biểu dương kịp thời những nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, đồng thời, thấu hiểu, chia sẻ và có biện pháp giải quyết thỏa đáng những vướng mắc, trăn trở, tâm tư, khó khăn của những người làm báo, của hội viên. Chỉ có như vậy mới xây dựng được đội ngũ những nhà báo gắn bó, tâm huyết với nghề nghiệp, sẵn sàng cống hiến hết mình, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ năm 2013, hoạt động báo chí diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo đã nêu cao trách nhiệm chính trị, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Chính phủ, Quốc hội, nhất là nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước; tích cực, chủ động tuyên truyền về sửa đổi Hiến pháp và sửa đổi Luật Đất đai với tinh thần trách nhiệm chính trị cao.

Báo chí tích cực tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cổ vũ, biểu dương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước. Báo chí tuyên truyền, khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đồng thời nêu bật khát vọng, nỗ lực giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước và chủ trương, đường lối đối ngoại đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Báo chí phát huy vai trò tích cực, tiên phong trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng, bộ máy Nhà nước, niềm tin của nhân dân đối với chế độ và sự nghiệp đổi mới.

Cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về hoạt động báo chí, góp phần khắc phục sơ hở, lỏng lẻo trong công tác quản lý và tạo điều kiện cho báo chí hoạt động tốt hơn. Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm hơn đến công tác Hội, xây dựng các đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí quốc gia và Bảo tàng báo chí Việt Nam; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp của người làm báo...

Bên cạnh những mặt đã làm được, hoạt động báo chí còn những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục như tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, thiên về khai thác mặt trái, giật gân, hình ảnh phản cảm nhằm câu khách vì mục tiêu kinh tế gia tăng ở một số đơn vị báo chí. Một số cơ quan báo chí buông lỏng quy trình tác nghiệp, thiếu nhạy bén trong xử lý tình huống; thông tin sai sự thật, thậm chí, có thông tin sai sót ở mức nghiêm trọng. Quy hoạch báo chí chậm dẫn đến phân tán, lãng phí các nguồn lực; vi phạm bản quyền có chiều hướng gia tăng. Trong một số trường hợp, sự phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản các bộ, ban, ngành, địa phương trong cung cấp, chỉ đạo, định hướng, xử lý thông tin, xử lý các sự việc, vấn đề liên quan hoạt động báo chí chưa thực sự đồng bộ, phân tán, thiếu kiên quyết.

Tại hội nghị, nhiều tham luận, ý kiến tập trung đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền biển đảo; công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin để định hướng dư luận xã hội; thực hiện quy hoạch tổng thể báo chí; khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, bất cập, lãng phí trong lĩnh vực báo chí...

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các giải pháp cơ bản nhằm triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 và các năm tiếp theo. Năm 2014 , báo chí tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phản ánh kịp thời, trung thực, chính xác sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các Nghị quyết và Chỉ thị. Đặc biệt, báo chí cần bám sát Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thi hành Hiến pháp.

Báo chí tuyên truyền, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Quốc hội, các bộ luật mới được ban hành và các chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Báo chí tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Báo chí tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của đất nước; tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề về chủ quyền biển, đảo; quan hệ quốc tế, bảo đảm độc lập chủ quyền Tổ quốc đồng thời giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới./.


Theo VietNam+

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !