Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế

(VTC News) - Ngày 25/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, Tổng cục Thuế là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước, bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế); tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương bao gồm Vụ Chính sách, Vụ Pháp chế, Vụ Dự toán thu thuế, Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuế, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Kiểm tra nội bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài vụ - Quản trị, Văn phòng, Cục Công nghệ Thông tin, Trường Nghiệp vụ Thuế, Tạp chí thuế.

Các cơ quan Thuế ở địa phương bao gồm Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đơn vị hành chính cấp tỉnh (gọi chung là Cục Thuế cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thuế.

Quy dinh moi ve chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Tong cuc Thue hinh anh 1

 

Trong đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức không quá 11 phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và không quá 10 phòng Thanh tra - Kiểm tra. Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức không quá 09 phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và không quá 05 phòng Thanh tra - Kiểm tra.

Cục Thuế có số thu dưới 2.500 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý dưới 2.000 doanh nghiệp được tổ chức không quá 08 phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và 01 phòng Thanh tra - Kiểm tra.

Một trong những điểm mới của Quyết định đó là bổ sung Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Thuế khu vực (gọi chung là Chi cục Thuế cấp huyện) trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh. 

Về cán bộ lãnh đạo, cơ quan Tổng cục Thuế sẽ có Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng theo quy định. Theo đó, Tổng cục trưởng là người đứng đầu Tổng cục Thuế, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Thuế, các Phó Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế; số lượng phòng tại Cục thuế cấp tỉnh phù hợp với quy mô, đối tượng quản lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và tinh gọn bộ máy.

Quỳnh Chi
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU