Quốc hội duyệt chi ngân sách Trung ương hơn 1 triệu tỷ đồng năm 2021

Tài chínhThứ Sáu, 13/11/2020 17:22:04 +07:00
(VTC News) -

Theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021, tổng số chi ngân sách Trung ương năm 2021 là 1.058.271 tỷ đồng.

Chiều 13/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 với 93,15% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. 

Nghị quyết được thông qua quyết nghị: Tổng số thu ngân sách Trung ương là 739.401 tỷ đồng; Tổng số thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng; Tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.058.271 tỷ đồng; trong đó dự toán 350.804 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Quốc hội duyệt chi ngân sách Trung ương hơn 1 triệu tỷ đồng năm 2021 - 1

Quốc hội họp phiên toàn thể chiều 13/11.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ các nội dung cụ thể là: Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, cơ quan Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan; ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, dự án cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài...

Điều hành kinh phí chi trả chi phí phát hành, mua lại, hoán đổi, thanh toán trái phiếu chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương năm 2021 được Quốc hội quyết định. Chủ động thực hiện các giải pháp cơ cấu lại nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

Nghị quyết giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban khác của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan khác ở Trung ương và hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp.

Kiểm toán Nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, sẽ kiểm toán việc thực hiện phân bổ ngân sách Trung ương bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Nhạc Dương

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn