Quạt con cóc giá nửa tháng lương một chiếc hiện nay ra sao?

Những chiếc quạt con cóc, một tài sản lớn ngày nào giờ nằm một góc, được tận dụng để quạt bếp lò.

Bình luận

Tin giá vàng

Bảo vệ người tiêu dùng

Chính sách thuế và cuộc sống