Phê duyệt Đề án Việt Nam tham gia xây dựng Thỏa thuận về ô nhiễm nhựa đại dương

Đời sốngThứ Hai, 30/08/2021 15:19:00 +07:00
(VTC News) -

Đề án nhằm mục tiêu bảo đảm đủ điều kiện tham gia đàm phán; đảm bảo quyền, lợi ích, nâng cao năng lực quốc gia trong việc phòng, chống ô nhiễm nhựa đại dương.

Ngày 16/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1407/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Việt Nam chủ động chuẩn bị và tham gia xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa đại dương”.

Đề án nhằm mục tiêu bảo đảm đầy đủ điều kiện về nguồn nhân lực, thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc chủ động, tích cực chuẩn bị và tham gia đàm phán, bảo đảm quyền, lợi ích, nâng cao năng lực quốc gia trong việc phòng, chống ô nhiễm nhựa đại dương.

Phê duyệt Đề án Việt Nam tham gia xây dựng Thỏa thuận về ô nhiễm nhựa đại dương - 1

Các mục tiêu cụ thể bao gồm chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực của đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác đàm phán; Thiết lập cơ chế điều phối hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương và địa phương; Tăng cường vai trò, trách nhiệm quốc gia đối với khu vực và quốc tế trong các nỗ lực giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa đại dương, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Thỏa thuận.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Đề án đề ra 6 nhóm nhiệm vụ chính, bao gồm Xây dựng năng lực chuẩn bị đàm phán; Thu thập thông tin, thiết lập cơ sở dữ liệu; Bố trí nguồn lực về tài chính, phương tiện cho công tác chuẩn bị đàm phán; Thiết lập cơ chế điều phối; Huy động hỗ trợ trong nước và quốc tế; Tăng cường vai trò, trách nhiệm quốc gia.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, xây dựng Báo cáo quốc gia về rác thải nhựa đại dương làm cơ sở xây dựng lập trường của ta trong đàm phán Thỏa thuận.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, đánh giá các quy định pháp luật trong và ngoài nước về quản lý chất thải nhựa và rác thải đại dương để chuận bị cho việc xây dựng Thỏa thuận.

Bảo Anh
Bình luận
vtc.vn