Phê duyệt 259.598 biên chế công chức nhà nước năm 2019

Thời sựThứ Tư, 15/08/2018 19:49:00 +07:00

Thủ tướng vừa ký Quyết định 1016/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2019 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế công chức dự phòng và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 259.598 biên chế.

bienche

Tổng biên chế công chức năm 2019 được phê duyệt 259.598 người,

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 258.163 biên chế.

Trong đó: Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ - Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 105.189 biên chế.

Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện là 151.906 biên chế.

Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế.

Biên chế công chức dự phòng là 749 biên chế. Tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ - Thủ tướng thành lập, mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong số biên chế công chức nêu trên; giao biên chế đối với từng hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế quy định nêu trên.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

L.Thủy
Bình luận
vtc.vn