Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Những khoản chi phí kỳ lạ nào sẽ được tính vào chi phí sản xuất của EVN?

(VTC News) - Có 19 khoản chi phí có thể được tính vào chi phí sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó đáng chú ý là chi phí phúc lợi như chi đám hiếu, hỷ, chi nghỉ mát, khen thưởng cho con em lao động... cũng được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Theo Dự thảo Nghị định ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến: "Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

 

 

Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của EVN".


Thực tế, đây là những khoản chi mới, chưa được quy định trong quy chế hiện hành của EVN.

Trước đó từ tháng 3, Bộ Tài chính cũng công bố dự thảo tương tự về quy chế tài chính với một doanh nghiệp Nhà nước khác là Công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí (PetroVietnam), song các khoản chi nói trên cũng không được đưa vào khung quy định về chi phí sản xuất kinh doanh của đơn vị này.

Trước đó, theo Thông tư 96/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015 thì các khoản chi nói trên (chi hiếu hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị…) là các chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, văn bản không đề cập đến việc doanh nghiệp được hạch toán các khoản này vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, một điểm đáng chú ý khác của dự thảo lần này là phần phân phối lợi nhuận, đối với các khoản lợi nhuận còn lại sau khi đã bù đắp lỗ năm trước và chia lãi cho các thành viên góp vốn, sẽ được phân phối vào 3 nguồn quỹ: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và Quỹ thưởng cho người quản lý, kiểm soát viên. Số còn lại thì nộp về ngân sách nhà nước.

Theo đó, sẽ trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển. Đối với quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong EVN: Trường hợp xếp loại A, EVN được trích 3 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi. Trường hợp xếp loại B, EVN được trích 1,5 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi. Trường hợp xếp loại C, EVN được trích 1 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi. Trường hợp không thực hiện xếp loại thì EVN không được trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Đối với quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên: Trường hợp xếp loại A thì EVN được trích 1,5 tháng lương thực hiện của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên. Trường hợp xếp loại B thì EVN được trích 01 tháng lương thực hiện của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên. Trường hợp xếp loại C hoặc không thực hiện xếp loại thì EVN không được trích lập quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên.

Trường hợp số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập Quỹ đầu tư phát triển mà không đủ nguồn để trích các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên theo mức quy định thì doanh nghiệp được giảm trừ phần lợi nhuận trích lập quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn trích lập đủ quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên theo mức quy định, nhưng mức giảm tối đa không quá mức trích vào Quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định trường hợp EVN có vốn chủ sở hữu lớn hơn so với vốn điều lệ và có có nhu cầu tăng vốn điều lệ thì xây dựng phương án, trình các bộ và Thủ tướng. Trong trường hợp không có nhu cầu, tập đoàn sẽ báo cáo để chuyển tiền từ Quỹ đầu tư phát triển của EVN về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Ngọc Vy

>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN