Ngày 16/3, Bộ trưởng Y tế đối thoại về giá viện phí

(VTC News) - 10h sáng th Sáu ngày 16/3/2012, B trưởng B Y tế Nguyn Th Kim Tiến s đi thoi trc tuyến vi nhân dân v giá dch v y tế ti Cng Thông tin đin t Chính ph.

 B trưởng B Y tế Nguyn Th Kim Tiến

Th tướng Chính ph đã đng ý v phương án điu chnh giá dch v y tế ca liên B Y tế - Tài chính – Lao đng, Thương binh và Xã hi. Theo đó, khung giá vin phí mi s được áp dng t 15/4/2012.

C th, thông tư liên tch s 04/2012/TTLT- BYT- BCT ca liên b Y tế- Tài chính va ban hành mc ti đa khung giá mt s dch v khám, cha bnh trong các cơ s khám, cha bnh Nhà nước.

Theo đó, ban hành mi khung giá 447 dch v khám, cha bnh, gm 445 dch v y tế và giá khám bnh, giá ngày giường bnh. Thông tư này có hiu lc t ngày 15/4/2012; bãi b khung giá mt phn vin phí ban hành kèm theo liên b s 14/TTLB ngày 30/9/1995 ca liên B Y tế - Tài chính - Lao đng - Thương binh và Xã hi - Ban Vt giá Chính ph.

Ðng thi bãi b 80 dch v ti "khung giá mt phn vin phí" ban hành kèm theo Thông tư liên tch s 03/2006/TTLT.

Đ cung cp thêm thông tin cũng như gii đáp s quan tâm ca người dân v vn đ này, B trưởng B Y tế s có cuc đi thoi trc tuyến vào sáng 16/3.

Cuc đi thoi nhm làm rõ nhng vn đ như s cn thiết, ni dung và mc đ điu chnh giá  dch v y tế, chính sách h tr các đi tượng thuc din chính sách và h tr người nghèo khám, cha bnh, li ích khi tham gia bo him y tế… Cùng d cuc đi thoi còn có lãnh đo các Cc, V thuc B Y tế và lãnh đo mt s bnh vin tuyến Trung ương và  đa phương.

Nguyễn Tâm

Tin liên quan

» Mức viện phí mới: 5 dịch vụ giảm giá
» Năm 2012: Viện phí tăng, mức đóng BH y tế không tăng
» Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì về viện phí,quá tải bệnh viện?
» Viện phí tăng, lương công chức có giảm?

Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU