Ngân sách Trung ương 2016 phân bổ thế nào?

(VTC News) - Quốc hội vừa thông qua toàn bộ Nghị quyết về phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2016, với 391/392 Đại biểu tán thành (đạt tỷ lệ 79,15%).

Nghị quyết về phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2016 nêu rõ, tổng số thu cân đối Ngân sách Trung ương là 596.882 tỷ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 417.618 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối Ngân sách Trung ương là 850.882 tỷ đồng, trong đó dự toán 211.221 tỷ đồng để bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
 

 

Quốc hội giao nhiệm vụ thu, chi Ngân sách Nhà nước và mức phân bổ Ngân sách Trung ương cho từng Bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chính phủ giao vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, ngành, địa phương trong năm 2016. Sau khi Chính phủ ban hành các định mức phân bổ cụ thể, thực hiện điều chỉnh, cân đối lại mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho từng địa phương theo kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Chính phủ Chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và UBND các cấp quyết định giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi Ngân sách Nhà nước trước ngày 31/12/2015; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.


Minh Đức
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN