• TRANG CHỦ
  • Thế giới

?n ??: D?y ?i?n ch?ng ch?t u?n l??n ngay tr?n ph? ??ng ng??i

T? Dailymail d?ng t? 'Shocking' ?? n?i ??n c?nh t??ng nh?ng d?y ?i?n ch?ng ch?t tr?n ph? v? kh?ng ??nh s? th?c s? l? m?t c?n ?c m?ng d?nh cho th? s?a ?i?n trong th?nh ph? v?i 'm? b?ng bong' kh?ng l? n?y

T? Dailymail d?ng t? 'Shocking' ?? n?i ??n c?nh t??ng nh?ng d?y ?i?n ch?ng ch?t tr?n ph? v? kh?ng ??nh s? th?c s? l? m?t c?n ?c m?ng d?nh cho th? s?a ?i?n trong th?nh ph? v?i 'm? b?ng bong' kh?ng l? n?y

Nh?ng d?y ?i?n v?t ngang qua c?c thanh kim lo?i m?t c?ch t?m b? v? ? ngay tr?n ??u c?a ?o?n ng??i ?i l?i. Ph?n l?n trong s? ch?ng l? d?y ?i?n ???c m?c b?t h?p ph?p

Nh?ng d?y ?i?n v?t ngang qua c?c thanh kim lo?i m?t c?ch t?m b? v? ? ngay tr?n ??u c?a ?o?n ng??i ?i l?i. Ph?n l?n trong s? ch?ng l? d?y ?i?n ???c m?c b?t h?p ph?p

Nhi?u gia ??nh t? s?a ?i?n v? mua d?y ?i?n n?n g?y ra s? kh?ng ??ng b? v? b? ngo?i c?a nh?ng ???ng d?y ?i?n

Nhi?u gia ??nh t? s?a ?i?n v? mua d?y ?i?n n?n g?y ra s? kh?ng ??ng b? v? b? ngo?i c?a nh?ng ???ng d?y ?i?n

H?nh ?nh n?y kh?ng nh?ng g?y m?t m? quan ?? th? m? c?n c?c k? nguy hi?m v? ?i?n c? th? g?y ch?t ng??i

H?nh ?nh n?y kh?ng nh?ng g?y m?t m? quan ?? th? m? c?n c?c k? nguy hi?m v? ?i?n c? th? g?y ch?t ng??i

Nh?ng c?t ?i?n m?ng manh d??ng nh? qu? nh? b? cho c?c kh?i d?y ?i?n

Nh?ng c?t ?i?n m?ng manh d??ng nh? qu? nh? b? cho c?c kh?i d?y ?i?n

H?nh ?nh n?y c? th? ???c nh?n th?y ? r?t nhi?u con ph? ? New Delhi, ?n ??

H?nh ?nh n?y c? th? ???c nh?n th?y ? r?t nhi?u con ph? ? New Delhi, ?n ??

V?o m?a m?a, nh?ng kh?i d?y ?i?n n?y c? th? tr? th?nh 't? th?n' khi ch?ng c? th? ??t v? r?i xu?ng nh?ng v?ng n??c d??i m?t ???ng

V?o m?a m?a, nh?ng kh?i d?y ?i?n n?y c? th? tr? th?nh 't? th?n' khi ch?ng c? th? ??t v? r?i xu?ng nh?ng v?ng n??c d??i m?t ???ng

Ngo?i ra, d?y ?i?n ngo?i tr?i nh? th? n?y c?ng r?t d? b? ??t do thi?n tai v? g?y ra s? c? m?t ?i?n

Ngo?i ra, d?y ?i?n ngo?i tr?i nh? th? n?y c?ng r?t d? b? ??t do thi?n tai v? g?y ra s? c? m?t ?i?n

Ng??i d?n kh?ng h? t? ra s? h?i khi ho?t ??ng d??i 't?n' d?y ?i?n

Ng??i d?n kh?ng h? t? ra s? h?i khi ho?t ??ng d??i 't?n' d?y ?i?n

C?nh t??ng h?i h?ng n?y g?n nh? ch? xu?t hi?n ? c?c n??c ch?u ? v? nh?ng th?nh ph? qu? ch?t ch?i, ??ng ??c

C?nh t??ng h?i h?ng n?y g?n nh? ch? xu?t hi?n ? c?c n??c ch?u ? v? nh?ng th?nh ph? qu? ch?t ch?i, ??ng ??c

V? r?t kh? cho c?c th? ?i?n c? th? s?a ch?a m?i khi c? s? c? x?y ra

V? r?t kh? cho c?c th? ?i?n c? th? s?a ch?a m?i khi c? s? c? x?y ra

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất