Mức viện phí mới: 5 dịch vụ giảm giá

(VTC News) – Trong thông tư mi v giá dch v y tế, có 5 dch v y tế được điu chnh gim so vi trước đó, trong đó có chụp CT scanner.

 

Theo ông Phm Lương Sơn, Trưởng ban thc hin chính sách bo him y tế, Bo him Xã hi Vit Nam: Bo him Vit Nam trong nhng năm 2009- 2011 đã phi chi hàng chc t đng liên quan đến dch v k thut cao như chp CT Scanner.

Trong thông tư mi v giá dch v y tế, k thut chp CT/scaner s được gim, c th thông tư 14  mc giá cũ là 300 ngàn đến 1 triu đng bao gm c thuc cn quang. Trong d tho này, có s phân đnh rõ là k thut nào cn có thuc cn quang và quy đnh mc giá c th.

Có thuc cn quang theo thông tư 14 là 1 triu đng, thì trong thông tư mi ln này là 800 ngàn đng. Không có thuc cn quang, theo thông tư 14 ti đa là 800 ngàn đng, thì trong d tho ln này là khoảng 500 ngàn đng. Đây là mt trong nhng gii pháp nhm ngăn chn trc li t cơ s khám cha bnh.

V siêu âm, thông tư 14 ln ln gia siêu âm màu và các siêu âm khác. Vi k thut siêu âm bng 2D, đen trng vi mc chi tr quy đnh là 20 ngàn nhưng khi cơ s y tế cho ph mt lp màu lên thì thanh toán vi bo him y tế là 80 – 150 ngàn.

Ông Sơn cũng cho biết: Khung giá vin phí trước được xây vi di rt rng và trao quyn quyết đnh v giá cho hoc B trưởng B Y tế hoc ch tch UBND cp tnh phê duyt.

Và bc tranh chung đến năm 2010, thì mc phê duyt mc vin phí đu mc ti đa. Điu này không phù hp điu kin kinh tế xã hi và điu kin tng đa phương khác nhau. Nó cũng nh hưởng trc tiếp đến qu chi tr bo him y tế và đm bo công bng trong cung cp dch v y tế.

Ln này, thông tư s ch có trên 50% dch v y tế quy đnh 1 giá. Và 1 giá đó được coi là giá ti đa.

Mc giá đưa ra đã được tính đúng đ, vi dch v k thut vn cn xây dng khung giá ti thiu và ti đa đã được đ ý ti vic gim khong cách gia giá ti thiu và giá ti đa. Gia mc giá ti thiu và ti đã gim đáng k, ch chênh lch 5 – 10%, cao nht là  90 ngàn, thp nht là 3 ngàn, mc trung bình là 19 ngàn đng.

V vn đ ghép giường bnh nhân, ông Sơn nói: thông tư mi cũng có quy đnh minh bch hơn v chi phí hướng ti mc tiêu 1 bnh nhân, 1 giường.

Nếu ghép 2 người s thu 50% tin giường, người th 3 thu 30%. Thông tư không đt ra tình hung 4 người bnh cùng ghép trên 1 giường. Nhưng người bnh cn hiu rõ là tin giường không ch là vic bnh nhân nm trên chiếc giường đó, mà còn là chi phí qun lý…

Nguyn Tâm


Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU