• Zalo

Ông Võ Văn Thưởng: 'Không để hình thành các điểm nóng, đe dọa ổn định chính trị, xã hội'

Thời sự Thứ Hai, 23/12/2019 23:51:35 +07:00
(VTC News) -

Đó là yêu cầu của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đối với ngành Tuyên giáo cả nước trong nhiệm vụ của năm 2020.

Chiều 23/12, kết luận Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai công tác năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, năm 2020 là năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cùng nhiều ngày lễ lớn, vì vậy, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo rất nặng nề. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị toàn ngành cần tham mưu cho cấp ủy, triển khai kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, qua đó góp phần tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận, chắt lọc những vấn đề mới vào hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Ngành Tuyên giáo cần chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để tăng cường quản lý, nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội; tham mưu, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, không để hình thành các điểm nóng, đe dọa ổn định chính trị, xã hội, góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đây là vấn đề rất quan trọng, nếu nói nghiên cứu tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng xã hội thì Ban Tuyên giáo các cấp phải chủ động, kịp thời cho cấp ủy những dự báo có khả năng xảy ra”.

Ông Võ Văn Thưởng: 'Không để hình thành các điểm nóng, đe dọa ổn định chính trị, xã hội' - 1

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng kết luận Hội nghị.

Ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị 05, Quy định 08, Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. 

Cùng với đó, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, thông tin đối ngoại.

Điểm lại những điểm nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2019, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, công tác tham mưu của hệ thống tuyên giáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng thể hiện rõ phương châm “đi trước mở đường” cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mau chóng đi vào đời sống xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì triển khai 14 Đề án sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, một số đề án có chất lượng được đánh giá cao giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết và ban hành văn bản chỉ đạo mới…

Công tác tuyên giáo chủ động trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện các ngày lễ lớn với nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó có những sự kiện có tính nhạy cảm cao liên quan tới cả tuyên truyền đối nội, đối ngoại với nội dung, hình thức, mức độ phù hợp, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Cụ thể như tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, 40 năm cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, tuyên truyền cung cấp cho người dân, cán bộ đảng viên thông tin về nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc vào khu vực Bãi Tư Chính hoạt động - vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Đặc biệt là trong công tác tuyên truyền tổ chức chuỗi hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên khắp cả nước.

 Công tác khoa giáo được triển khai bài bản, đồng bộ, chất lượng, có chuyển biến rõ nét. Lĩnh vực này có vai trò rất quan trọng, có tác động sâu sắc tới toàn xã hội, dễ có nhiều vụ việc phức tạp phát sinh nếu không tham mưu, tham gia xử lý kịp thời sẽ bị các thế lực thù địch lợi dụng cung cấp thông tin giả, sai sự thật gây ảnh hưởng tới xã hội. Ngành tuyên giáo đã tổng kết, sơ kết 3 Chỉ thị trên lĩnh vực khoa giáo. Công tác khoa giáo gắn với thực tiễn và việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, gắn với đời sống thực tiễn, các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường…

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin của thế lực thù địch có nhiều chuyển biến, tích cực. Bước đầu áp dụng các biện pháp gỡ bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm pháp luật trên môi trường internet tại Việt Nam. 

Tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, bước đầu đối thoại, đấu tranh xử lý các đảng viên có thông tin sai trái trên mạng xã hội…

Ông Võ Văn Thưởng: 'Không để hình thành các điểm nóng, đe dọa ổn định chính trị, xã hội' - 2

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Trước đó, tham dự hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều tham luận, nhận định, năm 2019, ngành Tuyên giáo thể hiện rõ vai trò tham mưu trên mặt trận tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Công tác tuyên giáo thể hiện tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới, khó trong đời sống chính trị, xã hội.

Trong đó, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện 14 đề án liên quan đến các vấn đề quan trọng trên lĩnh vực tuyên giáo và phục vụ việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng. Đồng thời đã ban hành 235 văn bản định hướng, hướng dẫn và tài liệu tham khảo phục vụ nhiệm vụ của ngành; thẩm định, góp ý gần 200 tài liệu của các bộ, ngành, địa phương; dự thảo nhiều văn bản quan trọng phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Tuy nhiên, trong công tuyện giáo vẫn tồn tại hạn chế như: Chất lượng công tác giáo dục chính trị, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng có lúc, có nơi chưa cao; việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa kịp thời, chưa quyết liệt. Trong đó, việc tuyên truyền đưa nghị quyết Đảng đến với đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, công nhân chưa đạt hiệu quả cao. 

Ông Võ Văn Thưởng: 'Không để hình thành các điểm nóng, đe dọa ổn định chính trị, xã hội' - 3

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường tham luận tại Hội nghị.

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng, công tác tuyên giáo ở cơ sở là rất quan trọng. Nếu làm tốt sẽ góp phần xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định trận địa tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Vì vậy cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng, cần tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo để các cấp ủy đảng, đặc biệt là người đứng đầu phải rất chú trong công tác tuyên giáo ở cơ sở, xác định đây là nhiệm vụ không được xem thường để có những giải pháp cụ thể. 

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng lực lượng làm công tác tuyên giáo. Đối với những địa phương như Đắk Lắk, lực lượng làm công tác tuyên giáo ở cơ sở chính là đội ngũ già làng, trưởng bản, những người có uy tín và các chức sắc, tôn giáo. Nếu chúng ta cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ sẽ giúp lực lượng này làm tuyên truyền trực tiếp đến đồng bào thiểu số một cách hiệu quả.

Thanh Hà/VOV
Bạn có cảm nghĩ gì về "Ông Võ Văn Thưởng: 'Không để hình thành các điểm nóng, đe dọa ổn định chính trị, xã hội'" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin