Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 27/02/2023 11:19:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng 27/2, triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943-2023) khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.

Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL ) tổ chức, nằm trong các hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. 

Đến dự lễ khai mạc có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các lãnh đạo, đại diện cho các Bộ, Ban ngành. 

Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam - 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam sáng 27/2 tại Hà Nội.

Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam - 2

Triển lãm giới thiệu 80 bức ảnh quý.

80 bức ảnh quý được giới thiệu tại triển lãm, chia làm hai phần gồm ảnh tư liệu và ảnh nghệ thuật. Phần 1 gồm những bức ảnh tư liệu được chụp và lưu trữ từ năm 1945 đến nay, trong đó có bản chụp toàn văn Đề cương về văn hoá Việt Nam in trên tạp chí Tiên phong số 1 (ra tháng 11/1945); ảnh về Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật và văn nghệ sỹ.

Phần hai là ảnh nghệ thuật về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hoá Việt Nam. Triển lãm cũng trưng bày loạt ảnh về một số hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật những năm gần đây như Hội thảo Văn hóa 2022 chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa; Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới…

Khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam - 3

Toàn văn Đề cương về văn hoá Việt Nam in trên tạp chí "Tiên Phong" số 1, tháng 11/1945.

Tại lễ khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, trải qua 8 thập kỷ, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã và đang khẳng định những giá trị to lớn, đúc kết nhiều kinh nghiệm quý đối với thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, là ngọn đèn thức tỉnh giới văn sỹ trí thức và cả dân tộc trong đêm trước Cách mạng Tháng 8. Đề cương đã góp phần quan trọng vào việc khắc phục tư tưởng tự ti, thổi bùng ngọn lửa yêu nước, tự hào dân tộc, chí khí anh hùng.

Bản Đề cương chỉ rõ, cuộc cách mạng về văn hóa phải gắn liền với cách mạng giải phóng dân tộc. Với 3 nguyên tắc cơ bản dân tộc - đại chúng - khoa học đã được từng bước quán triệt, thực hiện trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đề cương góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đưa đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (năm 1945), thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (năm 1954), cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (năm 1975) và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới (từ năm 1986 đến nay); góp phần đưa đất nước tiến lên theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập, tư tưởng của bản đề cương vẫn còn nguyên giá trị, tính thời sự. 

Lê Chi

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ
Bình luận
vtc.vn