Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

(VTC News) – Sáng 12/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với 1.377 Đại biểu. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng  - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc Đại hội.

Theo chương trình, trong thời gian từ 12/1 đến 19/1, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020; Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa X; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tuyên bố khai mạc Đại hội (Ảnh: Quang Tùng). 

Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương dự kiến khoảng 200 người, trong đó có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương sẽ được công bố sáng 19/1.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ, "Khi đất nước, dân tộc và Đảng ta bước vào thập niên thứ 2 của thế ký XXI với nhiều cơ hội lớn và thách thức mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Hà Nội - Thủ đô văn hiến và Anh hùng vừa kỷ niệm 1000 năm tuổi".

Đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua 25 năm. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được thực hiện 20 năm.

Đồng chí Nông Đức Mạnh - TBT Ban chấp hành Trung ương Đảng CS Việt Nam đọc báo cáo tại Đại hội (Ảnh: Quang Tùng). 

5 năm qua (2006-2010) trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt, đặc biệt là ảnh hưởng bất lời của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, đáng tự hào.

Kết quả trong 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội X đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001-2010) và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Trong 25 năm đổi mới, Đảng ta đã không ngừng mở rộng và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản và công nhân, đảng cánh tả, đảng cầm quyền và các đảng khác ở 115 nước khắp các châu lục trên thế giới. Đến nay, Đại hội đã nhận được 121 điện mừng từ 103 đảng và 14 tổ chức của 69 nước trên thế giới, bao gồm từ các đảng cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng và các nước bạn bè truyền thống; từ các nước châu Á và Châu Đại Dương; từ các nước châu Âu; từ các nước châu Mỹ; từ các nước Trung Đông - châu Phi và các tổ chức trên thế giới...
Những thành tựu đạt được trong 20 năm qua là to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Chúng ta đã thực hiện thành công chặng đường đầu của công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, bộ mặt đất nước và đời sống nhân dân có nhiều thay đổi tích cực, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập, tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau và diễn biến phức tạp, không thể xem thường.

"Trong những năm tới, tình hình quốc tế sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường với những tác động to lớn và sâu rộng vừa tạo ra thời cơ, vừa đặt ra những thách thức ngày càng gay gắt đối với tất cả các quốc gia, nhất là các nước chậm phát triển, hoặc đang phát triển, trong đó có Việt Nam của chúng ta" - Đồng chí Nguyễn Minh Triết nói.

Trong bối cảnh đó, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XI của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn trước toàn dân tộc. Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2006-2010), tổng kết chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001-2010) và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Trên cơ sở đó, Đại hội quyết định việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; xác định Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011-2020); đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2011-2015).

Về xây dựng Đảng, Đại hội có trọng trách kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời lỳ mới; bổ sung một số điểm trong Điều lệ Đảng; bầu BCH Trung ương Đảng khoá XI gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, đủ sức lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, hoàn thành những nhiệm vụ to lớn, nặng nề trong những năm tới.

"Chúng ta nguyện làm hết sức mình, phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ của Đại hội" - Đồng chí Nguyễn Minh Triết kết luận.

 

Sau phát biểu khai mạc Đại hội của đồng chí Nguyễn Minh Triết,  đồng chí Nông Đức Mạnh đọc báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng: “Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra. Nền kinh tế của chúng ta, cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, các ngành đều có những bước phát triển, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên; giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa và các lĩnh vực xã hội có tiến bộ; bảo vệ tài nguyên, môi trường được chú trọng hơn; đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế, uy tín quốc tê của nước ta được nâng cao; phát huy dân chủ có tiến bộ, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, đạt một số kết quả tích cực. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được một số kết quả bước đầu. Đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước”.

Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc báo cáo tại Đại hội (Ảnh: Quang Tùng). 

Mười năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 – 2010, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, rất quan trọng, nhiều mục tiêu chủ yếu của Chiến lược 2001 – 2010 đã được thực hiện. Kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 7,2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 theo giá thực tế gấp 3,4 lần so với năm 2000; GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.168 USD. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Sau hơn 20 năm thực hiện Cương lĩnh, chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước thực hiện thành công bước đầu công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn theo con đường xã hội chủ nghĩa".

Tiếp đó, đồng chí Trương Tấn Sang đọc báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X: “Trong quy chế làm việc, vai trò lãnh đạo tập thể được thể hiện rõ, nhưng trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, trong một số lĩnh vực chưa rõ, nên vẫn còn một số công việc chậm được giải quyết. Cơ chế phối hợp và phân cấp trong giải quyết một số vấn đề quan trọng, nhạy cảm về an ninh, quốc phòng, đối ngoại, tôn giáo, tư tưởng – văn hóa…chưa được cụ thể hóa để đảm bảo chủ động xử lý đúng đắn, kịp thời một số vấn đề cụ thể. Tự phê bình và phê bình trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư có mặt còn hạn chế.

Các Đại biểu tham dự Đại hội, người đang cầm bút là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp (Ảnh: Quang Tùng) 

“Việc thảo luận chủ trương về một số dự án lớn chưa kỹ, chưa coi trọng việc lấy ý kiến các cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia, khi trình ra Quốc hội chưa được sự đồng thuận, nhất trí, thậm chí có dự án không được thông qua. Một số vấn đề trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa thực hiện được theo đúng tiến độ, hoặc một số vấn đề chưa dự kiến hết, phải bổ sung”

"Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước toàn Đảng về những khuyết điểm, thiếu sót nói trên. Ban Chấp hành Trung ương khóa X tin tưởng chắc chắn rằng, những ưu điểm, kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua sẽ được Ban Chấp hành khóa XI kế thừa và phát triển, đồng thời cũng sẽ khắc phục được những khuyết điểm, yếu kém để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Chấp hành Trung ương, tiếp tục lãnh đạo đưa sự nghiệp đổi mới đất nước vững bước tiến lên trong những năm tới, xứng đáng với sự tin cậy và giao phó của toàn Đảng, toàn dân ta".

 
Các vị đại biểu trong đoàn chủ tịch trong đó có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang... (Ảnh: Quang Tùng)

Trước đó, sáng 11/1, Đại hội đã họp phiên trù bị thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua chương trình làm việc của Đại hội; thông qua quy chế bầu cử; thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XI của Đảng.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Ảnh Quang Tùng). 

Trong số 1.377 đại biểu dự đại hội, có 158 ủy viên trung ương chính thức, 20 ủy viên trung ương dự khuyết. Đại biểu trẻ tuổi nhất là bà Vương Thị Mỵ 29 tuổi, dân tộc Mông, tỉnh Tuyên Quang. Đại biểu cao tuổi nhất là Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Chiều nay, theo chương trình, các Đại biểu làm việc tại đoàn; thảo luận các văn kiện Đại hội XI.

Tin liên quan

» Kỳ vọng về Đại hội Đảng XI: Nói và làm (1)
» Dư luận quốc tế đánh giá như thế nào về ĐH Đảng XI?
» ĐH họp phiên trù bị: Thông qua danh sách đoàn chủ tịch
» Người tự ứng cử vào BCH Trung ương Đảng: "Tôi tự tin!"
» "Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng"
» Đại hội quyết định phương thức bầu Tổng Bí thư
» Thông qua các phương án nhân sự trình Đại hội Đảng XI

P.H - Quang Tùng

“Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước” - Ủng hộ đồng bào nghèo cả nước qua cổng thông tin 1400.

Nhắn tin theo cú pháp UH gửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực vì đồng bào nghèo cả nước.


Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN