Giảm thêm 50 giờ nộp thuế

(VTC News) - Với các giải pháp về sửa đổi chính sách thuế và giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý thuế đã triển khai từ đầu năm  2015 đến nay, số giờ nộp thuế giảm tiếp được trên 50 giờ.

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP, trong năm 2014, Tổng cục Thuế đã tham mưu báo cáo và trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ, trình Quốc hội triển khai thực hiện một số giải pháp cải cách về thể chế chính sách, đơn giản thủ tục hành chính thuế qua đó giảm được 370 giờ nộp thuế (đưa số giờ nộp thuế từ 537 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm).
Với các giải pháp về sửa đổi chính sách thuế và giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý thuế đã triển khai từ đầu năm  2015 đến nay, số giờ nộp thuế giảm tiếp được trên 50 giờ. 

Với các giải pháp về sửa đổi chính sách thuế và giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý thuế đã triển khai từ đầu năm 2015 đến nay, số giờ nộp thuế giảm tiếp được trên 50 giờ. 


Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2014, ngay từ đầu năm 2015, Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để nhằm giảm TTHC, giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp, như: Trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều thuế GTGT, hóa đơn, thuế tài nguyên và quản lý thuế; ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều về  thuế TNDN. Theo tính toán, việc sửa đổi, đơn giản hoá thủ tục về hoá đơn, về kê khai, khấu trừ thuế GTGT, kê khai thuế TNDN của doanh nghiệp tại 02 Thông tư nêu trên đã giảm thêm được 40 giờ nộp thuế.

Cùng với việc sửa đổi cơ chế, chính sách, ngành thuế đẩy mạnh khuyến khích người nộp thuế sử dụng các dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp, tính đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử đạt 98% và có trên 350 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử với tổng số tiền thuế nộp qua dịch vụ Nộp thuế điện tử trên 33.000 nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015 số tiền thuế nộp qua dịch vụ Nộp thuế điện tử được hơn 24.000 nghìn tỷ đồng). Với việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp này sẽ giảm được trên 10 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp.

Với các giải pháp đã triển khai từ đầu năm  2015 đến nay, số giờ nộp thuế giảm tiếp được trên 50 giờ.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, sau khi thực hiện các giải pháp về sửa đổi chính sách thuế và giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý thuế, dự kiến số giờ nộp thuế giảm được khoảng 420 giờ/năm, do đó sẽ đạt và vượt được mục tiêu mà Nghị quyết 19 của Chính phủ đã đặt ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với NNT xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015.

Hoàng Lan
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN