Đồng hồ sinh học của cơ thể hoạt động thế nào?

Đồng hồ sinh học thể hiện thời điểm hoạt động hiệu quả nhất của mọi cơ quan nội tạng trong cơ thể.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng