Đoàn kết trong Đảng là đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

(VTC News) - Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm đến xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Người cho rằng đoàn kết trong Đảng là nền tảng cơ sở, là động lực cho sự vững chắc sự thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Và lời dặn của Người về tinh thần đoàn kết vẫn còn nguyên sức sống, giá trị cho công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới. Qua đó, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem clip:

VTC1

Vũ Nguyên
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN