Đố vui

Con gấu có màu gì?

Con gấu có màu gì?

Tất cả các mặt của ngôi nhà đều hướng về phía Nam và có một con gấu bên trong, hỏi con gấu đó màu gì?