Điểm chuẩn các trường Công an nhân dân năm 2017

Giáo dụcThứ Bảy, 29/07/2017 12:42:00 +07:00

Mới đây, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân năm 2017.

Tổng cục Chính trị CAND công bố điểm trúng tuyển sớm hơn hệ thống trường đại học dân sự, đã tạo điều kiện cho các trường bên ngoài khối có đủ thông tin và thêm cơ sở để lọc hồ sơ ảo…

1. Học viện Chính trị CAND:

Tổ hợp điểm tiêu chí phụ

C03 Nam phía Bắc 26.0; Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 4 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.6 điểm

D01 Nam phía Bắc 26.0

C03 Nữ phía Bắc 28.25

D01 Nữ phía Bắc 29.0

C03 Nam phía Nam 24.25; Trong số 2 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85  điểm

D01 Nam phía Nam 23.75

C03 Nữ phía Nam 26.0

D01 Nữ phía Nam 25.75

2. Học viện An ninh nhân dân:

Tổ hợp điểm tiêu chí phụ

A01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh 27.75; Trong số 8 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 3 thí sinh: 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.2  điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4

C03 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh 25.5; Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25

D01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh 26.25

A01 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh 29.5

C03 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh 28.0; Trong số 3 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6

D01 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh 29.0; Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2 

A01 Nam ngành An toàn thông tin 23.5

D01 Nam ngành An toàn thông tin 19.75

A01 Nữ ngành An toàn thông tin 27.75

D01 Nam ngành Ngôn ngữ Anh 27.25; Trong số 5 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16

D01 Nữ ngành Ngôn ngữ Anh 30.5

hoc-vien-an-ninh-thi-dieu-lenh-2-1131

 Điểm chuẩn các trường Công an nhân dân đã có.

3. Học viện Cảnh sát nhân dân:

Tổ hợp điểm tiêu chí phụ

A01 Nam 28.0; Trong số  10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 7 thí sinh: 6 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm.

C03 Nam 25.75; Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm.

D01 Nam 26.25

A01 Nữ 29.5

C03 Nữ 28.25

D01 Nữ 28.75; Trong số 4 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3

Video: Điểm chuẩn đại học 2017 của một số trường top đầu sẽ ra sao?

4. Trường Đại học An ninh nhân dân:

Tổ hợp điểm tiêu chí phụ

A01 Nam 26.75; Trong số 5 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 25.75  điểm

C03 Nam 25.0; Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95

D01 Nam 24.75; Trong số 2 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 24.3

A01 Nữ 28.5; Trong số 2 thí sinh cùng mức 28.5 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1

C03 Nữ 26.25; Trong số 6 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75 D01 Nữ 27.25 

5. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: 

Tổ hợp điểm tiêu chí phụ

A01 Nam 26.25" Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm

C03 Nam 25.5; Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.5

D01 Nam 26.0; Trong số 4 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 2 thí sinh: 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8

A01 Nữ 28.75

C03 Nữ 26.5; Trong số 5 thí sinh cùng mức 26.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.4

D01 Nữ 27.25; Trong số 4 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85

6. Trường Đại học Phòng cháy chữa  cháy :

Tổ hợp điểm Ttêu chí phụ

A00 Nam phía Bắc 28.25; Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 6 thí sinh: 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27.35 điểm và môn Toán đạt 9.6

A00 Nữ phía Bắc 30.25; Trong số 4 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểm

A00 Nam phía Nam 27.0; Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 5 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 26.55 điểm; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 26.0 điểm và môn Toán đạt 9.0

A00 Nữ phía Nam 28.5 Trong số 6 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.47

7. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân:

Tổ hợp điểm tiêu chí phụ

A01 Nam phía Bắc 23.75

D01 Nam phía Bắc 23.25

A01 Nữ phía Bắc 27.5

D01 Nữ phía Bắc 27.5

A01 Nam phía Nam 24.0; Trong số 5 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểm

D01 Nam phía Nam 22.75

A01 Nữ phía Nam 28.25

D01 Nữ phía Nam 27.0

(Nguồn: Công an nhân dân)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn