Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

ĐH Đảng XI: Thẳng thắn đề cập những vấn đề quan trọng

(VTC News) - Sáng ngày 13/1/2011, Đại hội tiếp tục làm việc tại các đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XI. Chiều ngày cùng ngày, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận các văn kiện Đại hội XI với không khí sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phiên họp chiều ngày 13/1/2011. (Ảnh: Cpv.org.vn) 

Trong chiều ngày 13/1/2011, các đại biểu phát biểu tham luận đóng góp nhiều vấn đề mới cho văn kiện Đại hội Đảng XI phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm. Các đại biểu đã phát biểu ý kiến, bày tỏ sự quan tâm và nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm, quan trọng của các văn kiện, tạo nên không khí sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ trong phiên thảo luận đầu tiên tại hội trường của Đại hội.

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tham luận với chủ đề “Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.
Đồng chí Võ Hồng Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tham luận: “Nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 – 2010, những bài học rút ra để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020”.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: "Có người nói, gốc của CNXH là sở hữu nhưng tôi cho rằng gốc của CNXH là vấn đề công bằng xã hội, điều tiết thu nhập chứ không phải là sở hữu. Nếu coi sở hữu là gốc thì chúng ta sẽ đi vào sai lầm của những năm trước đây, đi vào vết xe của Liên xô và các nước Đông Âu. Tôi muốn khi phân tích bài học thì phải áp dụng thực tiễn thế nào để từ đó ta có sự vận dụng”.

Về bài học về sự gắn kết, thống nhất, đồng thuận trong đảng, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc đưa ra ví dụ khi đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. “Khi đó khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng cao, đời sống nhân dân khó khăn, và chúng ta đưa ra chính sách mới là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Thời điểm đó, Bộ Chính trị nghe báo cáo sau đó đưa ra Trung ương thảo luận và giao Chính phủ làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQVN. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận xã hội, thống nhất trong Đảng và chúng ta đã thành công lớn mà nước khác không dễ có được” (Xem nội dung tham luận tại đây). 

Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường đầu tiên của Đại hội Đảng XI. (Ảnh Quang Tùng)

Đồng chí Vũ Hồng Khanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu tham luận: “Đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững”. 
Tiếp đó, đồng chí Huỳnh Đảm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tham luận: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XI của Đảng”. 

Đồng chí Huỳnh Đảm cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như trong suốt 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, Nhà nước đã thể chế hóa nhiều chính sách, pháp luật để chăm lo các giai tầng trong xã hội, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đồng chí Huỳnh Đảm, "Đảng cần sớm cụ thể hóa, thể chế hóa các quy định để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước".

Tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân là một trong những nhân tố hết sức quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, cũng như góp phần làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Xem thêm nội dung tham luận tại đây).

Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tham luận: “Về kiến nghị một số giải pháp nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế”; Đồng chí Phạm Khôi Nguyên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tham luận: “Công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững” và các phát biểu của các đồng chí Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...
Về công tác đối ngoại, đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã có tham luận tại Đại hội; trong tham luận nêu rõ: Với tư cách là một đảng cộng sản cầm quyền, Đảng mở rộng và phát triển quan hệ với các chính đảng nước ngoài trên cơ sở các nguyên tắc: độc lập tự chủ; bình đẳng; tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp công việc nội bộ của nhau; cùng nhau thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội. Đảng không quan hệ với các đảng, tổ chức cực đoan.

Kế thừa những kinh nghiệm của những nhiệm kì trước, nhiệm kỳ vừa qua công tác đối ngoại của Đảng được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Nhìn tổng thể, trong nhiệm kỳ Đại hội X, các mối quan hệ quốc tế của Đảng tiếp tục được phát triển ngày càng sâu rộng, cả về quan hệ song phương, cả về tham gia các diễn đàn đa phương chính đảng.

Những năm tới, thế giới sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường, song hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn; cục diện thế giới đa cực ngày càng rõ hơn, xu thế dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế tiếp tục phát triển. Những diễn biến hết sức nhanh chóng trên chính trường của các quốc gia trên thế giới cho thấy vai trò, vị thế hết sức quan trọng của các chính đảng và quan hệ giữa các chính đảng cũng không ngừng được thúc đẩy và mở rộng.

Chúng ta bước vào thời kì mới với thế và lực mới do những thành tựu và kinh nghiệm 25 năm đổi mới mang lại, với vị thế cao hơn trên trường quốc tế và cố nhiên là có không ít thách thức. Trong bối cảnh và tình hình ấy, nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Theo đồng chí Hoàng Bình Quân, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, cần đặc biệt chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ đối ngoại; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ chủ chốt các cấp. Trong quá trình triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại, cần bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước; đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vai trò của đông đảo nhân dân (Xem thêm nội dung tham luận tại đây).

Đại hội đã nghe đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên Đoàn Thư ký thông báo danh sách 28 điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế vừa gửi tới Đại hội trong ngày khai mạc 12/1/2011, trích đọc điện của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Cam-pu-chia và Đảng Cộng sản Cu Ba chúc mừng Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như vậy, cho đến ngày 13/1/2011, Đại hội đã nhận được 149 điện mừng của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế từ khắp các châu lục.

Ngày mai, 14/1/2011, Đại hội làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XI.

Tin liên quan

» Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh đổi mới
» ĐH Đảng XI: Thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao
» Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
» Kỳ vọng về Đại hội Đảng XI: Nói và làm (1)
» Dư luận quốc tế đánh giá như thế nào về ĐH Đảng XI?
» ĐH họp phiên trù bị: Thông qua danh sách đoàn chủ tịch
» Người tự ứng cử vào BCH Trung ương Đảng: "Tôi tự tin!"

Quang Tùng

“Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước” - Ủng hộ đồng bào nghèo cả nước qua cổng thông tin 1400.

Nhắn tin theo cú pháp UH gửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực vì đồng bào nghèo cả nước.

Chủ đề:
Video U23 Viet Nam vs U23 Quatar
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN