Đại hội Đảng XI: Tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử

(VTC News) - Ngày 16/1/2011, Đại hội tiếp tục làm về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.Buổi sáng, các đại biểu trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự; ghi phiếu đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khóa X) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đoàn chủ tịch Đại hội XI (ảnh: VTC News)  

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành phiên họp.

Buổi sáng, các đại biểu trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự; ghi phiếu đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khóa X) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Sau đó, các đoàn đại biểu báo cáo (bằng văn bản) với Đoàn Chủ tịch Đại hội về danh sách đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khóa X) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Cuối buổi sáng, Đoàn Chủ tịch Đại hội họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đầu buổi chiều, Đoàn Chủ tịch họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử (bổ sung, ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khóa X) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; thông báo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử nói trên đến các đoàn đại biểu.

Sau đó, các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (nếu có) tại đoàn.

Cuối buổi chiều, Đoàn Chủ tịch họp bàn, cho ý kiến về: Các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa  XI. Tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu về các văn kiện Đại hội và các vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội. 

Theo chương trình làm việc, cả ngày 17/1, Đại hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

P.V

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN