Công chức Hà Nội 'phải' làm việc sáng thứ bảy

Theo quyết đnh mi, vào các sáng th by, nhân viên các s, ban ngành và UBND phường, qun, huyn Hà Ni vn đi làm đ gii quyết th tc hành chính.

Ch tch UBND TP Hà Ni Nguyn Thế Tho va ký quyết đnh v vic các cơ quan hành chính thuc thành ph t chc làm vic vào các bui sáng th by hng tun (tr ngày l, ngày tết và ngày ngh khác theo quy đnh) đ tiếp nhn và gii quyết th tc hành chính.

Các cơ quan hành chính này bao gm: các s, ban, ngành: Lế hoch - Đu tư; Tài nguyên - Môi trường, Lao đng - Thương binh - Xã hi; Xây dng; Tư pháp; Giao thông vn ti; Nông nghip - phát trin nông thôn; Quy hoch - Kiến trúc; Qun lý các Khu công nghip và Chế xut; UBND các qun, huyn, th xã; UBND các phường, th trn.

Đi vi UBND các xã, căn c vào s lượng th tc hành chính cn gii quyết ca công dân, t chc và doanh nghip, ch tch UBND các huyn, th xã quyết đnh có t chc hay không t chc làm vic vào bui sáng th by hàng tun và báo cáo danh sách v UBND thành ph.

(Theo Đất Việt)

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN