Báo Điện tử VTC News

'Còn ủy viên Trung ương chưa gương mẫu, để vợ con, người thân lợi dụng'

(VTC News) - Tại phiên khai mạc Đại hội Đảng XII, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Trung ương Đảng khóa XI.

Báo cáo kiểm điểm tập trung ở nhiều nội dung, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ Đại hội Đảng XI đặt ra.

Bên cạnh việc ghi nhận nhiều thành quả đạt được báo cáo của thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Lê Hồng Anh cũng thừa nhận, vẫn còn một số ít đồng chí chưa gương mẫu hoặc để vợ con, người thân, cấp dưới lợi dụng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Lê Hồng Anh trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH TƯ Đảng khóa XI.

Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Lê Hồng Anh trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH TƯ Đảng khóa XI.


Tập thể BCH TƯ chưa có giải pháp mạnh mẽ khắc phục những khó khăn, yếu kém và đổi mới đồng bộ, toàn diện nền kinh tế. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch.

Báo cáo còn chỉ ra khuyết điểm của Trung ương chậm bàn hoặc bàn chưa triệt để một số vấn đề lớn liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số vấn đề mới phát sinh nên chưa kịp thời dề ra chủ trương giải pháp thích hợp để khai thác tốt những thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn trong hội nhập quốc tế.

Với Bộ Chính trị, Ban bí thư, BCH TƯ ghi nhận luôn giữ gìn phẩm đạo đức, bản lĩnh vững vàng, kiên định, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tận tuỵ, bình tĩnh và cẩn trọng trong công việc, làm việc có hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Sinh hoạt của Bộ Chính trị, Ban bí thư được đánh giá là dân chủ, giữ vững nguyên tắc làm việc. Dù vậy, công tác đánh giá cán bộ vẫn là điểm yếu.


Đánh giá tổng thể cả nhiệm kỳ, báo cáo ghi nhận nhiều thành quả đạt được của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư song cũng lưu ý việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên kết quả chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác phòng chống lãng phí chưa có nhiều chuyển biến.

“Những khuyết điểm trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân quan trọng là do hoạt động, phương thức lãnh đạo trên một số lĩnh vực còn hạn chế” – ông Lê Hồng Anh cho biết.

Song song với đó là sự thiếu tập trung quyết liệt trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong một số lĩnh vực chưa rõ.

“BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước đại hội và toàn Đảng, toàn dân về những khuyết điểm, thiếu sót nêu trên”, ông Lê Hồng Anh khẳng định trước toàn Đại hội.

Nam Minh - An Yên
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU