Cơ cấu, chức năng mới của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Thời sựThứ Tư, 15/08/2018 19:14:00 +07:00

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 35/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ GTVT quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về GTVT đường bộ trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về GTVT đường bộ, theo quy định của pháp luật.

TCDB

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. (Ảnh: VGP)

Tổng cục Đường bộ có nhiệm vụ xây dựng các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, chiến lược, quy hoạch, đề án phát triển GTVT đường bộ trong phạm vi cả nước... để Bộ trưởng Bộ GTVT trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Tổng cục còn có nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành GTVT đường bộ, trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công bố; tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành GTVT đường bộ.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ còn phải chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về GTVT đường bộ sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành.

Tổng cục Đường bộ có nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý đường bộ cao tốc; quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (trừ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh); quản lý vận tải đường bộ; an toàn giao thông đường bộ...

Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Đường bộ gồm có các đơn vị sau: Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ Tài chính; Vụ An toàn Giao thông; Vụ Quản lý - Bảo trì Đường bộ; Vụ Khoa học Công nghệ - Môi trường và Hợp tác quốc tế; Vụ Vận tải; Vụ Quản lý Phương tiện và Người lái; Vụ Tổ chức - Hành chính; Vụ Pháp chế - Thanh tra;

Vụ Quản lý Xây dựng Đường bộ; Cục Quản lý Đường bộ I, Cục Quản lý Đường bộ II, Cục Quản lý Đường bộ III, Cục Quản lý Đường bộ IV; Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Bắc; Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Nam; Trường Trung cấp Cơ giới Đường bộ; Trường Trung cấp Giao thông Vận tải Thăng Long; Trung tâm Truyền thông và Thông tin Đường bộ; Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ.

L.Thủy

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn