Chủ tịch UB Giám sát Tài chính QG và tin đồn bằng "rởm"

B qua nhng li bàn tán v tm bng tiến sĩ chương trình đào to t xa M, tân Ch tch y ban Giám sát Tài chính Quc gia Vũ Viết Ngoạn t tin thc hin trng trách mi vi kiến thc và kinh nghim 30 năm v tài chính ngân hàng.

  » Lương CEO ngân hàng 20 tỷ đồng/năm
  » Có thể chuyển tiền qua ATM giữa các ngân hàng

» Lương CEO ngân hàng 20 tỷ đồng/năm » Có thể chuyển tiền qua ATM giữa các ngân hàng

Phó ch nhim y ban Kinh tế Quc hi Vũ Viết Ngon được điu đng sang làm Ch tch y ban Giám sát Tài chính Quc gia thay cho ông Lê Đc Thúy t 22/7. Khi thông tin này được công b rng rãi cũng là lúc các din đàn trong và ngoài nước r lên chuyn bng tiến sĩ tài chính trường La Salle (M) ca ông Ngon là "rm". Trước đó, ông Ngon tng là Tng giám đc Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam gn 8 năm trước khi được b nhim làm Phó ch nhim y ban Kinh tế Quc hi khóa XII.

Trao đi vi phóng viên ông Ngon thng thn chia s v chuyn hc hành ca mình cũng như d đnh phát trin y ban thi gian ti.

Quân tâm đến mô hình d báo cp thiết

- Sau 3 năm thành lp và đi vào hot đng, y ban Giám sát Tài chính Quc gia vn ch yếu thc hin công vic tư vn chính sách nhiu hơn là giám sát. Tr thành v Ch tch th hai ca y ban, ông s ưu tiên nhim v gì đ y ban phát huy tt hơn vai trò ca mình?

  Ông Vũ Viết Ngoạn. Ảnh: T.T.

Ông Vũ Viết Ngoạn. Ảnh: T.T.

- Tôi mi nhn công tác ít ngày, cn thêm thi gian tìm hiu, nghiên cu k mi có th tr li đy đ nên ưu tiên và tp trung cho nhim v gì. Nhưng qu tht thi gian qua hot đng giám sát ca y ban mi ch yếu dng mc tư vn, chưa tương xng vi tên gi ca mình.

Có mt s ý tưởng tôi p t lâu và tin là phù hp vi chc năng, nhim v ca y ban, vì thế tôi mong mun s trin khai được. Trước hết tôi s đ xut thiết lp cơ chế phi hp gia y ban vi các cơ quan có chc năng giám sát, giúp th trường tài chính hot đng n đnh và lành mnh. Tôi cũng mun y ban thiết lp mng lưới cng tác viên, xây dng cơ chế phi hp vi các cơ quan nghiên cu, các trường đi hc, các nhà khoa hc đ phát huy trí tu tp th, cùng tham mưu chính sách kinh tế, tài chính cho Th tướng. Thi gian ti, y ban cũng s tăng cường công tác nghiên cu khoa hc đ tp trung xây dng mt s mô hình d báo kinh tế.

- Ti sao y ban Giám sát Tài chính li cn quan tâm và xây dng các mô hình d báo kinh tế?

- Thc tin nhng năm qua cho thy, d báo đóng vai trò hết sc quan trng, vì Vit Nam hi nhp ngày càng sâu rng vào nn kinh tế toàn cu, chu tác đng rt ln bi nhng biến đng ca kinh tế thế gii. D báo kinh tế là công vic hết sc khó khăn nhưng rt cn thiết.

Vi chc năng nhim v được giao chúng tôi quan tâm đến mt s mô hình d báo cp thiết đi vi Vit Nam. Trước hết, đó là mô hình d báo “đ chênh sn lượng” (output gap) tc chênh lch gia sn lượng thc tế và sn lượng tim năng. Đây là mt công c quan trng đ d báo lm phát. Hu hết chính ph và ngân hàng trung ương các nước đã và đang s dng công c này. Mô hình kinh tế lượng th hai chúng tôi mun xây dng là đo lường mi tương quan gia tc đ tăng tng phương tin thanh toán, tăng trưởng tín dng và lm phát trong điu kin thc tế Vit Nam. Công c này s giúp chúng ta cân đi xem lượng tin đưa ra nn kinh tế hng năm s nh hưởng như thế nào ti lm phát, và ngược li trên cơ s lm phát mc tiêu, chúng ta có th tính toán cung tin mc bao nhiêu là hp lý. Chúng tôi cũng quan tâm ti mt s mô hình đánh giá mi tương quan gia t giá vi xut khu, nhp siêu…

Bên cnh các mô hình d báo kinh tế, chúng tôi mun xây dng h thng thông tin cnh báo sm v ri ro h thng tài chính đi vi n đnh kinh tế vĩ mô và đo lường kh năng chu đng ca h thng tài chính đi vi biến đng t bên ngoài. Sau khng hong tài chính thế gii và suy thoái toàn cu va qua, nhiu quc gia cũng như các t chc tài chính, kinh tế ln trên thế gii đu quan tâm cng c h thng cnh báo sm này. Vit Nam ca chúng ta chưa có, nhưng tôi mun y ban s đóng vai trò quan trng đ xây dng và phát trin h thng này. Nhiu kh năng là ti đây s có t chc quc tế h tr v k thut đ chúng tôi xây dng mô hình này và đưa vào áp dng trước cui năm sau.

Kiến thc và s hp tác: yếu tố thành công

- Kinh nghim 8 năm lãnh đo mt trong nhng ngân hàng ln hàng đu Vit Nam cũng như 4 năm công tác ti y ban Kinh tế Quc hi giúp ích gì cho ông khi nhn trng trách mi?

- Kinh nghim và kiến thc v lĩnh vc ngân hàng tài chính tích lũy sau 30 năm làm ngân hàng thương mi, đc bit là gn 8 năm làm Tng giám đc Ngân hàng Ngoi thương, s là tài sn quý báu đ tôi thc hin nhim v ngày hôm nay.

Làm ngân hàng cũng như công tác ti y ban Kinh tế Quc hi rt bn rn, nhưng tôi vn dành thi gian nghiên cu sâu v lĩnh vc ca mình. Khi còn công tác ngân hàng Ngoi Thương, tôi đã làm ch nhim mt s đ tài khoa hc cp b, trong đó có đ tài v qun tr ngân hàng. Lun án Tiến sĩ ca tôi vi đ tài "Đo lường và qun lý ri ro lãi sut: mô hình áp dng cho các ngân hàng Vit Nam" cũng hàm cha ni dung khoa hc v qun tr ngân hàng. Trong lun án tôi đã xây dng mt mô hình qun tr lãi sut tên là mô hình hn hp (hybrid model), trên cơ s kết hp hai phương pháp qun tr ri ro lãi sut. Phương pháp th nht là qun tr đ chênh lch vn theo cm biến lãi sut. Phương pháp th hai là qun tr chênh lch kỳ hn gia ngun vn và s dng vn. Mô hình này mc dù được thiết kế cách đây hơn chc năm nhưng theo tôi vn còn nguyên giá tr và có tính ng dng cao vào điu kin ca Vit Nam. Phương pháp đo lường ri ro lãi sut nêu trong lun án ca tôi cũng có th được s dng như mt thông s đánh giá an toàn tài chính ca t chc tín dng.

- Vy yếu t gì s quyết đnh s thành công ca ông thi gian ti?

- Tôi tng tr li phng vn rng yếu t quyết đnh giúp tôi hoàn thành nhim v Tng giám đc Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam chính là s sáng to. Còn cương v mi này, dù mi có my ngày nhưng tôi tiên lượng hai yếu t quan trng đi vi tôi đó là kiến thc và s hp tác. Ti đây, U ban s quan tâm nhiu hơn ti triết lý ca mình, đó là hp tác vi các cơ quan cùng có chc năng giám sát, hp tác và cng tác vi các nhà khoa hc đ phát huy mt cách cao nht trí tu tp th. Tôi tin rng vi cách làm đó, y ban có th hoàn thành nhim v ca mình.

- Tiếp qun v trí Ch tch y ban Giám sát Tài chính Quc gia, ông thy mình kế tha được nhng gì t người tin nhim?

- Người tin nhim ca tôi có kiến thc và nhiu kinh nghim. y ban Giám sát Tài chính Quc gia thành lp 3 năm, tuy thi gian ngn nhưng tôi nhn thy nhng gì có được trong 3 năm qua là bước đi khá dài. Kết qu đó to cho y ban v trí và điu kin thun li đ t khng đnh mình thi gian ti. Khó khăn có nhiu, nhưng tôi tin vi s quan tâm ca các đng chí lãnh đo cũng như s phi hp ca các cơ quan liên quan, y ban s có v trí mi phù hp vi xu hướng phát trin chung ca thế gii và hoàn cnh ca Vit Nam, đóng góp cho hot đng giám sát, đm bo an toàn cho nn tài chính quc gia.

- Đánh giá v th trường tài chính, tin t và kinh tế t nay ti cui năm, ông thy có nhng đim gì cn lưu ý?

- Th trường tin t, tài chính cui năm s ph thuc rt nhiu vào s n đnh kinh tế vĩ mô. Tng kết nhim v 6 tháng đu năm, Chính ph đã xác đnh 6 tháng cui năm vn là n đnh kinh tế vĩ mô, kim soát lm phát, đm bo an sinh xã hi, vì thế s tiếp tc kiên trì nht quán tht cht chính sách tài khóa, tin t.

6 tháng cui năm còn nhiu thách thc. Ngh quyết 11 mi thc hin vài tháng nhưng đã có du hiu tích cc, ch s giá tiêu dùng bước đu có du hiu gim, nhp siêu gim. Đây là hai thông s hết sc quan trng đi. Nếu chúng ta kiên trì thc hin nht quán ch trương ca Ngh quyết 11 và các b ngành thc hin đúng ch đo ca Chính ph, thì tôi tin rng tình hình kinh tế vĩ mô s n đnh.

Theo tôi, năm nay chúng ta c gng to nn tng n đnh, làm cơ s vng cho 2012 đ hy vng s có ch s lm phát thp hơn, có th kim soát mc mt ch s, và tăng trưởng kinh tế cao hơn. Khi đó th trường tài chính, tin t s sm chuyn biến tích cc, lãi sut bt nóng hơn, vì đây là lĩnh vc có đ nhy cao vi nhng tín hiu kinh tế vĩ mô.

Tt nhiên còn mt s vn đ chúng ta cn quan tâm. Chng hn lượng tin chi t ngân sách, hay lượng tín dng cung ng cho nn kinh tế, làm sao phi phân b đu, hp lý tránh hin tượng đ dn vào mt hai tháng s gây lm phát cc b, nh hưởng xu ti vĩ mô. Th trường vàng cũng cn t chc tt, tránh nh hưởng tiêu cc ti t giá. Hin tượng tín dng ngoi t tăng trưởng cao thi gian qua cũng cn xem xét nghiêm túc, t đó d báo cân đi ngoi t trong thi gian ti đ có chính sách thích hp.

Và giãi bày về nghi ngờ bằng tiến sĩ “rởm”

- Ông đ cao kiến thc, lý lun bên cnh kinh nghim thc tin. Nhưng ông nghĩ sao khi bng cp cũng như chuyn hc hành ca ông b nghi ng?

- Tôi luôn tâm nim hc đ b sung kiến thc cho mình, ch không vì danh, hay đ tăng lương, thăng chc. Năm 1995, tôi đăng ký và được cơ quan c hc trường La Salle ca M theo phương thc hc t xa. Năm 1996 trường đã xy ra v bê bi do ông hiu trưởng vi phm quy đnh pháp lut. Đu năm 1997, trường được chuyn nhượng cho nhà đu tư khác và được cơ cu li, có HĐQT mi và Ban giám hiu mi, t chc hot đng mt cách quy c, n nếp, đúng theo quy đnh ca Pháp lut. Vì thế tôi quyết đnh hc tr li và bo v lun án vào cui năm 1998.

- Ti sao li là hình thc đào to t xa mà không phi mt trường danh tiếng, đào to quy c, thưa ông?

- Phương thc hc t xa dĩ nhiên không th tt như hc tp trung được. Nhưng khi đó, tôi xác đnh mình hc cho mình, phc v cho công vic ca mình nên tôi chn phương thc hc phù hp nht vi hoàn cnh gia đình, công vic.

Thc tế thì cách thc hc trường hi đó khá cht ch. Trường c mt giáo viên hướng dn tôi, thày trò liên lc, trao đi qua thư. Tôi được trường gi cho mt đ cương các ni dung phi hc, danh sách đu sách phi đc, nghiên cu. Có khó khăn gì li hi giáo viên hướng dn. Khi nào thy hc n ri, mình đăng ký thi, nhà trường gi câu hi sang trong vòng 45 ngày phi np bài.

Tt nhiên, phương thc hc t xa khi đó có rt nhiu khó khăn và đòi hi tính t ch cao. Khó khăn đu tiên là phi tìm và mua được sách. Vào nhng năm đó chưa có điu kin đ mua sách qua Internet như bây gi. Hi đó, tôi phi nh bn bè và bn thân khi nào đi công tác nước ngoài là tranh th mua. Thm chí, có ln tôi phi viết thư nh bn là người Bangladesh hc cùng tôi trước đây Italy đ mua cho mt s sách cũ Bangladesh. Ri có nhng môn tôi chưa hc bao gi và chưa h có khái nim v nó như thn hc, tôi phi nh bn bè thông tho v lĩnh vc này ph đo giúp.

Cũng có thun li là trường cho min mt s môn t chn, nếu như hi đ các điu kin như: đã hc môn hc tương t trường đi hc, hoc tham gia công tác ging dy, đã xut bn sách hay công trình nghiên cu vi nhng ni dung có liên quan. Nh vy tôi được min mt s môn và rút ngn thi gian hc.

-Ông va đi làm va hc như vy liu có đm bo thi gian cho vic hc không?

- Theo quy đnh ca nhà trường, nghiên cu sinh phi hc mt s môn hc bt buc và mt s môn t chn. Đi vi mt s môn t chn có th được xin min nếu hi đ các điu kin như: đã hc môn hc tương t trường đi hc, hoc tham gia công tác ging dy, hoc đã xut bn sách hay công trình nghiên cu vi nhng ni dung có liên quan, và tt nhiên phi có bn tóm tt khoa hc không dưới 1.500 t đính kèm các tài liu đ chng thc.

Do trước đây tôi đã hc cao hc v tài chính Ý, tham gia d án cao hc Hà Lan vi tư cách giáo viên thnh ging và hướng dn lun văn cũng như nói chuyn mt s bui ti Đi hc Tài chính kế toán, đã đăng mt s bài báo trên tp chí nên tôi xin được min hc mt s môn. GS Vũ Thiếu, khi đó làm ch nhim d án cao hc Hà Lan và giáo sư Vũ Văn Hóa, phó hiu trưởng Trường ĐH Tài chính kế toán, đã giúp tôi xác nhn báo cáo tóm tt đ cương bài ging.


Tổng hợp theo VNE; TTO


Chủ đề:
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU