Bệnh viện sẽ thuê giám đốc để tránh độc đoán, chuyên quyền?

(VTC News) - Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính xây dựng dự thảo mô hình Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, thuê/bổ nhiệm Giám đốc bệnh viện, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo đơn vị, khoa, phòng… nhằm tránh độc đoán, chuyên quyền.

Theo đó, người giữ cương vị Giám đốc không còn là người có quyền cao nhất tại Bệnh viện, và các Bệnh viện có thể thuê Giám đốc.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế