Ban Nội chính Trung ương sẽ làm gì trong năm 2014?

Thời sựThứ Sáu, 14/02/2014 07:29:00 +07:00

Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng trọng điểm.

Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ngày 13/02/2014, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã ký ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Nội chính Trung ương. 

Theo đó, trong năm 2014 Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) sẽ tập trung thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: 

(1) Tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế mà trọng tâm là lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng theo Hiến pháp mới; 

(2) Phục vụ tốt Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4-2014); 

(3) Tổ chức, phục vụ tốt các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, các cuộc họp của Thương trực Ban Chỉ đạo; 

(4) Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng trọng điểm do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; 

(5) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; đôn đốc, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án trọng tâm, trọng điểm khác về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; 

(6) Tập trung tham mưu tổ chức, phục vụ các Đoàn kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch 08-KH/TW của Bộ Chính trị; 

(7) Tăng cường công tác theo dõi và hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; 

(8) Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo giao. 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 của Ban Nội chính Trung ương
Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 của Ban Nội chính Trung ương

Trên cơ sở 08 nhiệm vụ trọng tâm đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đã giao 131 nhiệm vụ cụ thể cho các Vụ, đơn vị trực thuộc Ban để xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

Trước đó, trong Thư chúc mừng Năm mới 2014, Trường Ban Nội chính Trung ương kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương, ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy luôn giữ vững chuẩn mực đạo đức của người cán bộ nội chính: "Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy", đoàn kết một lòng, siết chặt kỷ cương, làm việc hiệu quả nhằm tạo chuyển biến tốt hơn, rõ rệt hơn trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !