Báo Điện tử VTC News

Ban Đối ngoại TW góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Ngày 19/3, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ công chức trong cơ quan lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Các ý kiến đóng góp bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo sửa đổi Hiến pháp; những điểm mới trong dự thảo đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển và thực tiễn đặt ra cho đất nước trong giai đoạn mới, đảm bảo sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Dự thảo đã bổ sung làm rõ quyền con người và quyền công dân

Dự thảo đã bổ sung làm rõ quyền con người và quyền công dân


Đặc biệt, dự thảo đã bổ sung làm rõ quyền con người và quyền công dân, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, cũng như đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là những điểm đặc biệt ưu việt của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này.

Là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương đã có nhiều ý kiến đi sâu góp ý về các điều khoản liên quan đến đối ngoại.

Các ý kiến thống nhất cho rằng Dự thảo phần đối ngoại đã có một số điểm bổ sung, sửa đổi rất quan trọng, phù hợp với sự phát triển tư duy về đối ngoại của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng được lợi ích của đất nước.

Một số ý kiến cũng cho rằng Hiến pháp cần thể chế hóa rõ hơn những quan điểm quan trọng của Đảng về đối ngoại đã được xác định tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (Cương lĩnh bổ sung, phát triển 2011), như quan điểm “vì lợi ích quốc gia dân tộc” hay chủ trương “tích cực và chủ động hội nhập quốc tế”, hoặc xác định rõ hơn những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đối ngoại.

Hội nghị cũng nhấn mạnh, trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, Ban Đối ngoại Trung ương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thông tin kịp thời và đầy đủ cho bạn bè quốc tế về mục đích, nội dung sửa đổi Hiến pháp, đồng thời đấu tranh với các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng việc đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp để xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban Đối ngoại Trung ương sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp chuyển đến Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Theo TTXVN
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU